Tuyển dụng tư vấn

Thứ Sáu 0:00 28/08/2015
Tuyển dụng 01 tư vấn: Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn về chiến lược và kế hoạch, phương pháp truyền thông về giảm nghèo phù hợp với dân tộc thiếu số giai đoạn 2016-2020.

2. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn:

- Xây dựng đề cương nghiên cứu.

- Thiết kế chương trình, nội dung và tiến hành thực hiện nghiên cứu.

- Phối hợp tổ chức hội thảo thông qua kế hoạch truyền thông đã được xây dựng cơ chế và hiệu quả truyền thông trong thực hiện công tác giảm nghèo.

- Hỗ trợ BQLDA dự án và tổ tư vấn cấp tỉnh xây dựng 01 văn bản hướng dẫn về chiến lược, kế hoạch và phương pháp truyền thông với DTTS giai đoạn 2016-2020 với sự đồng thuận của các cấp, các ngành.

3. Sản phẩm mong đợi:     

- Ra được một báo cáo đánh giá thực trạng công tác truyền thông  về giảm nghèo cho đồng bào DTTS và các đề xuất, kiến nghị truyền thông phù hợp cho DTTS được xây dựng với sự đồng thuận của các cấp, ngành.

- 01 Văn bản hướng dẫn cấp tỉnh về chiến lược và kế hoạch, phương pháp truyền thông có hiệu quả với DTTS giai đoạn 2016-2020 được ban hành với sự đồng thuận của các cấp, các nghành.

4. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của tư vấn:                                                                      

- Có trình độ thạc sỹ về các lĩnh vực liên quan tới nội dung nghiên cứu.

- Có kinh nghiệm thực tế có thể chứng minh được về xây dựng các kế hoạch truyền thông  giảm nghèo tương tư ; Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến giảm nghèo cho đồng bào DTTS và miền núi.  Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan truyền thông đại chúng; Có kinh nghiệm tư vấn các chương trình truyền thông;

5. Thời gian và kế hoạch triển khai nhiệm vụ:

Sẽ bắt đầu hoạt động nghiên cứu từ tháng 8 năm 2015 và kết thúc trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký hợp đồng cung cấp dịch, theo kế hoạch dự kiến.

6. Phí tư vấn:                                                                                                                 

- Số ngày làm việc được tính phí dự kiến (Số ngày nghiên cứu ấn định sau khi xem xét đề suất của tư vấn):

- Phí tư vấn: Thỏa thuận dựa trên định mức chi tiêu UN-EU năm 2015 và kinh nghiệm của tư vấn

7. Chế độ ăn nghỉ và đi lại : Thanh toán theo quy định

9. Hỗ trợ:                                                                                                     

Dự án sẽ cung cấp các hỗ trợ về hành chính cần thiết để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ.

10. Hồ sơ yêu cầu:                                                                                                       

- Hồ sơ gồm các tài liệu sau:

- Thư bày tỏ quan tâm;Sơ yếu lý lịch của ứng viên nêu rõ quá trình, kinh nghiệm công tác; Đề xuất nội dung, Chương trình nghiên cứu, phương pháp tổ chức nghiên cứu.

11. Liên Hệ

Tư vấn gửi  hồ sơ quan tâm cho BQLDA thông qua các địa chị sau:

- Ông: Phạm Quang Hùng - GĐ BQL Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Điện Biên

+ Email:phamquanghung117@gmail.com

+ Hạn nộp hồ sơ: Kể từ ngày đăng tuyển đến khi nhận được hồ sơ đạt yêu cầu.Hồ sơ của ứng viên sẽ được Ban QLDA đánh giá và xét chọn theo các tiêu chí phù hợp.