Những trường hợp không thu thuế xuất, nhập khẩu

Thứ Ba 10:26 30/03/2021

Ngày 11-3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, Khoản 19, Điều 1, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 37a, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp không thu thuế xuất, nhập khẩu như sau:

- Không thu thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế theo quy định gồm: Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất; hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm; hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế xuất, nhập khẩu nhưng không có hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc xuất, nhập khẩu ít hơn so với hàng hóa xuất, nhập khẩu đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu.

- Không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế xuất, nhập khẩu quy định về: Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất. 

Người nộp thuế nộp hồ sơ không thu thuế cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan.

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25-4-2021 và bãi bỏ Thông tư 90/2011/TT-BTC ngày 20-6-2011; Thông tư 201/2012/TT-BTC ngày 16-11-2012; Thông tư 81/2013/TT-BTC ngày 19-6-2013; Thông tư 116/2013/TT-BTC ngày 20-8-2013 và Điều 5 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17-6-2016 của Bộ Tài chính.