Ý nghĩa, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng XHCN thế giới và Việt Nam

ĐBP - Gần trọn một thế kỷ qua, kể từ khi cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga thắng lợi (7/11/1917), nhân loại đã chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm, phức tạp.

Song, với việc thủ tiêu chế độ phản động câu kết giữa giai cấp tư sản và phong kiến Sa hoàng, khai sinh nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, Cách mạng Tháng Mười vẫn là một trong những sự kiện trọng đại nhất của lịch sử thế giới hiện đại. Lý tưởng và con đường Cách mạng Tháng Mười vẫn tiếp tục toả sáng, soi rọi cuộc đấu tranh tự giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới.

Thực tiễn lịch sử cách mạng thế giới đã chứng minh, ở mỗi quốc gia, dân tộc, con đường đi đến thắng lợi hoàn toàn là quá trình lịch sử lâu dài, không bằng phẳng mà gập ghềnh, đầy gian khó. Cách mạng Tháng Mười Nga cũng không nằm ngoài quy luật chung này. Song, điều đáng nói và cần phải nhận thức một cách sâu sắc hơn bao giờ hết về tấm gương mang tính đột phá, sáng tạo trong cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Bởi tự mục đích và kết quả nội tại, cũng như ý nghĩa và giá trị  lan tỏa của nó tới tất cả những trào lưu và khuynh hướng chủ yếu của cuộc đấu tranh cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Lịch sử đã chứng minh, ngay sau khi giành thắng lợi, cuộc cách mạng này đã ảnh hưởng nhanh chóng, mạnh mẽ tới cao trào cách mạng thế giới và thực sự làm chấn động dinh luỹ của chủ nghĩa tư bản. Các dân tộc thuộc địa ở hầu khắp các châu lục được thức tỉnh, vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc. Phong trào giải phóng dân tộc, trong đó có Việt Nam, phát triển ngày càng mạnh mẽ, liên tiếp giành thắng lợi, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, đưa độc lập dân tộc trở thành giá trị phổ biến mang tính thời đại. Tiếp bước trên con đường lớn của Cách mạng Tháng Mười, nhiều dân tộc ở châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản (ĐCS) tiến hành cách mạng thành công, đưa đất nước đi lên xây dựng CNXH. Hệ thống XHCN thế giới từng được xác lập và ảnh hưởng to lớn đến xu thế phát triển tiến bộ của lịch sử nhân loại.

Hồng quân tiến chiếm  Cung điện Mùa Đông.

Ngày nay, mặc dù CNXH hiện thực vẫn đứng trước nhiều khó khăn thử thách lớn, đặc biệt là sau cơn chấn động chính trị mà nổi lên là sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Châu Âu, trên thế giới đã xuất hiện không ít tiếng nói phủ nhận ý nghĩa trọng đại của cuộc cách mạng có ý nghĩa này. Người ta đã đối xử không công bằng với lịch sử, nhằm hạ thấp vai trò và ý nghĩa lịch sử của thắng lợi Cách mạng Nga năm 1917. Họ đâu biết rằng con đường được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười với ý nghĩa trọng đại của nó vẫn là một xu thế vận động tất yếu của lịch sử nhân loại. Trong điều kiện lịch sử mới, tiếp tục kiên định con đường Tháng Mười vĩ đại, các Đảng Cộng sản, công nhân và cánh tả trên thế giới nỗ lực đoàn kết củng cố đội ngũ, sáng tạo điều chỉnh chiến lược, sách lược, tìm kiếm cách thức hoạt động, đấu tranh bằng nhiều hình thức đa dạng, đổi mới tập hợp lực lượng..., chuẩn bị từng bước những tiền đề hiện thực cho sự nghiệp đi lên CNXH phù hợp với điều kiện cụ thể ở mỗi nước, mỗi dân tộc, phù hợp với những biến đổi diễn ra trên thế giới trong điều kiện cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và toàn cầu hoá. Sự củng cố vững mạnh của các ĐCS cầm quyền, sự phục hồi nhất định của các ĐCS chưa cầm quyền và những chuyển động tích cực của trào lưu cánh tả hiện nay đã và đang mở ra triển vọng mới cho phong trào XHCN thế giới thế kỷ XXI. Cụ thể, dưới sự lãnh đạo của các ĐCS, công cuộc cải cách, đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội đi lên xây dựng CNXH ở Trung Quốc, Việt Nam, Cu-ba và Lào nhiều năm qua đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Các ĐCS cầm quyền trên thế giới chủ động tổng kết những bài học kinh nghiệm thành công cũng như không thành công trong xây dựng CNXH. Điều này góp phần củng cố vai trò và ảnh hưởng của CNXH trên thế giới, đưa các nước XHCN ngày càng trở thành những chủ thể quan trọng của quan hệ quốc tế hiện đại.

Chỉ với những điều nói trên, chúng ta cũng đã có đủ cơ sở để khẳng định: Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự đem lại thành tựu lớn lao không thể chối bỏ và phủ nhận, thức tỉnh và đáp ứng khát vọng giải phóng của hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Cuộc cách mạng này thực sự có ý nghĩa vạch thời đại, làm ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống chính trị thế giới, mở ra khả năng hiện thực xoá đi một vết nhơ trong lịch sử và trong nền văn hoá của loài người là chế độ thuộc địa, đồng thời nó đã đặt hòn đá tảng làm nền cho con đường dẫn tới CNXH ở nước ta và nhiều nước khác trên thế giới. Vì vậy những người cộng sản và yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới có quyền tự hào bởi Cách mạng Tháng Mười đã giải quyết những ước vọng chung của nhân loại, tiến tới giải phóng loài người khỏi ách áp bức, bóc lột, bất công, khỏi những cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa. Giờ đây, mỗi khi nhìn lại lịch sử, những người có lương tri trên thế giới vẫn không khỏi bàng hoàng, ghê tởm bởi thảm hoạ do các cuộc chiến tranh đế quốc và chủ nghĩa phát xít đem lại. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã giết hại 10 triệu người và làm cho 30 triệu người tàn phế. Chiến tranh thế giới thứ hai do chủ nghĩa phát xít gây ra đã mang lại tổn thất gấp 3 lần. Sức mạnh của chủ nghĩa xã hội mà mở đầu là Cách mạng Tháng Mười Nga đóng vai trò quyết định đập tan chủ nghĩa phát xít, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh huỷ diệt, bảo vệ hoà bình thế giới. Chế độ do Cách mạng Tháng Mười thiết lập nên có khả năng không chỉ chống lại được đế quốc hiếu chiến, không cho chúng đẩy loài người vào cuộc chiến tranh, mà còn trừ bỏ được chiến tranh, như một công cụ sắc bén để giải quyết các cuộc tranh chấp, xung đột, chủ nghĩa bá quyền. Đồng thời nó đã chỉ ra con đường giải phóng loài người khỏi sự lặp lại các cuộc chiến tranh đế quốc đẫm máu. Giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại là ở chỗ đó.

Đối với Việt Nam, tiếng sấm Cách mạng Tháng Mười thúc đẩy những người Việt Nam yêu nước hướng về phía Liên Xô. Ngọn đuốc lý luận Mác- Lênin và kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Đó chính là tinh thần cách mạng triệt để, không ngừng, kiên quyết đấu tranh đến cùng vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không tách rời Cách mạng Tháng Mười.

Những kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước có giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn. Vì vậy, Đảng Cộng sản và dân tộc Việt Nam càng ngày càng thấm nhuần những bài học lớn của Cách mạng Tháng Mười: Đó là cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng đến thắng lợi. Đó là kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa: Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế, vì mục tiêu chung của nhân loại là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội như là một chủ thể tích cực  theo tinh thần Cách mạng Tháng Mười.

Những điều nêu trên cho thấy, trong gần một thế kỷ qua, với cách mạng và dân tộc Việt Nam, thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đã và sẽ mãi mãi là nguồn động lực to lớn giúp chúng ta kiên định vượt qua những khó khăn, thử thách, không ngừng đổi mới, sáng tạo cả về lý luận và hoạt động thực tiễn nhằm vươn tới mục tiêu chiến lược của mình.

Nguyễn Vân Chương

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác