Đảng bộ Mường Chà thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khoá X)

ĐBP - Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí” ở huyện Mường Chà, công tác phòng chống tham nhũng đã có chuyển biến. Tình trạng tham nhũng, lãng phí bước đầu đã được ngăn chặn đẩy lùi; trên một số lĩnh vực đã có bước kiềm chế, như: quản lý, sử dụng tài sản công, chi tiêu thường xuyên bằng vốn ngân sách Nhà nước, quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Đảng bộ tăng cường tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, CBCC và nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan đơn vị, các phòng, ban, đoàn thể huyện thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, thông tin đầy đủ các văn bản về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí của Đảng, Nhà nước tới các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện đã tổ chức 451 buổi tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng cho trên 18.678 lượt cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; duy trì sinh hoạt đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm, dung túng, bao che những trường hợp vi phạm. Nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, thực hiện dân chủ, công khai trong tự phê bình và phê bình; đưa nội dung về phòng chống tham nhũng, lãng phí là một tiêu chí bình xét thi đua, là tiêu chuẩn để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các tổ chức đảng, của cơ quan đơn vị và mỗi đảng viên, CB - CCVC. 5 năm thực hiện Nghị quyết, HĐND, UBND huyện đã ban hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng  tại địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp... Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập; định kỳ thực hiện các nội dung về kinh phí hoạt động, công khai chế độ chính sách, định mức tiêu chuẩn, tiền lương, tiền thưởng của CB - CCVC. Hoàn thiện các quy định về quản lý KT - XH, huyện đã tập trung  rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển KT - XH, quy hoạch vùng kinh tế, điểm kinh tế. Đẩy mạnh rà soát công khai thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện quản lý tài sản công: phương tiện đi lại, trụ sở làm việc, công trình phúc lợi công cộng, bảo đảm đúng mục đích, quy định của Nhà Nước. Về phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ, huyện kiện toàn sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo Nghị định 13, 14 của Chính phủ; xây dựng và ban hành chức năng nhiệm vụ cho từng tổ chức, khắc phục một số chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, phân định rõ chức năng quản lý Nhà nước với chức năng của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thường xuyên tăng cường; 5 năm qua, đã chọn cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho 631 lượt CBCC; 82 học sinh đi học cử tuyển tại các trường cao đẳng, đại học. Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nghiêm túc, khách quan đúng quy định và quy trình...

Tăng cường phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, 5 năm qua các cơ quan Nhà nước huyện đã tiếp nhận 28 đơn tố cáo, giải quyết 28 đơn, trong đó thuộc lĩnh vực  thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng 3 đơn. Thanh tra huyện đã tiến hành 4 cuộc thanh tra về thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng; 4 cuộc trên lĩnh vực kinh tế. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế 290,3 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi... Cơ quan chức năng đã tiếp nhận, tổng hợp ý kiến nhân dân thông qua hoạt động của cơ quan dân cử, phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý, giải quyết...

Đồng Nghị

(Huyện ủy Mường Chà)

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác