Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) đi vào cuộc sống
ĐBP - Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được Tỉnh ủy Điện Biên cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 19 NQ/TU, ngày 12/5/2003 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.
Qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX), nhận thức và phối hợp hành động của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các chính sách về đất đai ngày càng thống nhất theo tinh thần Nghị quyết; góp phần quan trọng trong việc tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Trong quá trình quán triệt thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình khai thác sử dụng đa dạng tài nguyên đất để phát triển kinh tế với hiệu quả KT   XH ngày càng cao, tạo nên sự chuyển biến khá toàn diện, mạnh mẽ trong công tác quản lý, thể hiện trên một số mặt: Việc cụ thể hóa và vận dụng chính sách pháp luật đất đai được chú trọng; quản lý hành chính về đất đai ngày càng chặt chẽ, minh bạch theo cải cách thủ tục hành chính. Hệ thống văn bản về đất đai của tỉnh, theo đó cũng được hoàn chỉnh phù hợp pháp luật, cơ chế thị trường định hướng XHCN và xu thế phát triển chung của cả nước theo tinh thần đổi mới nên được nhân dân quan tâm tìm hiểu đã đưa Nghị quyết từng bước đi vào cuộc sống.
Nông dân huyện Điện Biên gieo cấy lúa chiêm xuân. Ảnh: T.D
Hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai cũng được tăng cường. Các quan hệ giữa chủ thể quản lý của Nhà nước và người khai thác sử dụng đất được xử lý ngày càng chặt chẽ, tạo môi trường tốt cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp trong sử dụng đất được giao; qua đó đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Cũng qua thực hiện Nghị quyết, hệ thống bộ máy tổ chức, cán bộ quản lý đất đai các cấp từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn và từng bước nâng cao trình độ và năng lực hoạt động. Đặc biệt là sự phối hợp giữa các cấp, ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai ngày càng hiệu quả đi theo đó là ý thức chấp hành pháp luật đất đai của người sử dụng đất, của cá nhân, tổ chức làm công tác quản lý đất đai được nâng cao. Công tác quản lý đất đai của các cấp đã từng bước đi vào nề nếp.
Có thể khẳng định Luật Đất đai đã thực sự đi vào cuộc sống. Nhưng cũng qua thực tiễn cho thấy pháp luật về đất đai sửa đổi, bổ sung nhiều lần nên hiệu lực thực thi chưa cao. Ví dụ như, về nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp năm 1992 thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do đó nhà nước có quyền thu hồi đất phục vụ cho các mục đích xã hội nhưng trên thực tế việc thu hồi đất của nhà nước rất khó khăn, ngay cả khi thu hồi có bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thêm vào đó, thể chế quản lý nhà nước về đất đai chưa có hiệu lực cao, do đó hiệu quả quản lý thường thấp.Có thể thấy nhược điểm này ngay trong thể chế hóa đại diện sở hữu toàn dân của Nhà nước. Mặc dù Luật Đất đai năm 2003 đã quy định Nhà nước là đại diện sở hữu đất đai nhưng trong các văn bản thể chế hóa nội dung đại diện này hoặc tản mát ở các văn bản khác nhau hoặc thể hiện không đầy đủ dẫn đến nhiều quyền của Nhà nước không rõ ràng như với đất ở, đất giao cho doanh nghiệp Nhà nước hoặc hợp tác xã sử dụng... Sự thiếu đầy đủ này của thể chế quản lý đất đai đã làm cho quá trình xử lý vụ việc liên quan đến đất đai nảy sinh những thắc mắc, khiếu kiện. Các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về đất đai bị đặt trong tình trạng quá tải do phải giải quyết quá nhiều những tồn tại từ quá khứ để lại, Thủ tục và chính sách quản lý đất đai của Nhà nước chưa khuyến khích sử dụng đất hiệu quả mà còn ít nhiều làm nảy sinh cơ chế xin cho. Kéo theo đó là quan hệ giữa Nhà nước với các tổ chức kinh tế và cá nhân trong phân chia lợi ích từ sử dụng đất chưa hài hòa. Nhìn chung, như hiện nay, nông dân và nhà nước là những bên bị thiệt hại nhiều nhất từ cơ chế quản lý, trong khi đó, Nhà nước lại liên tục phải đối phó với tình trạng vi phạm quy hoạch, giải tỏa, khiếu kiện... Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được chuẩn hóa cũng gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai của Nhà nước. Trình độ dân trí trên địa bàn cũng ảnh hưởng đến việc triển khai, phổ biến, tuyên truyền và học tập chính sách pháp luật về đất đai. Cán bộ làm công tác tuyên truyền của tỉnh phải thực hiện kiêm nhiệm nên hoạt động không thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác và khả năng nhận thức về pháp luật của người dân...
Xét trên góc độ cơ chế và thể chế quản lý là vậy; đi cụ thể vào Luật Đất đai 2003 vẫn còn một số điểm còn bất cập so với thực tiễn. Có thể kể đến như: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất với các điều kiện vừa chi tiết, vừa phức tạp lại chung chung thiếu tính tổng quát và đa nghĩa khiến trong thực tế khó áp dụng. Trong khi đó, những mối quan hệ ruộng đất phức tạp do lịch sử để lại lại chưa có quy định hữu hiệu để xử lý, khắc phục.
Để Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho nhà nước và nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất đưa ra một số giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường quản lý đất đai bằng pháp luật; nắm chắc số lượng, chất lượng và biến động các loại đất theo chủ thể và mục đích sử dụng. Cùng với đó là thúc đẩy quá trình vận động, chuyển dịch cơ cấu đất đai phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đô thị hóa và phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hướng tới mọi loại hình đất đai được quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai. Tỉnh cũng đã kiến nghị, đề xuất những vấn đề về cơ chế, chính sách đất đai Trung ương cần tháo gỡ, bổ sung và đề xuất một số hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2003 cho phù hợp với điều kiện thực tiễn đề ra.
Đạt Thương

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác