Kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống Văn phòng TW Đảng và Văn phòng cấp ủy Đảng (18/10/1930 – 18/10/2011)
Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy
Kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống Văn phòng TW Đảng và Văn phòng cấp ủy Đảng (18/10/1930 – 18/10/2011)

ĐBP - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên và Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Sau Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015, Văn phòng Tỉnh ủy đã  phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XII, Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy, Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và năm 2011... theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương; đã tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình làm việc hàng tháng theo chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung công việc phát sinh vào chương trình làm việc của cấp ủy theo chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh (trong đó, xác định rõ nội dung đề án, đơn vị, cá nhân được phân công chuẩn bị và thời gian trình cấp ủy; theo dõi đôn đốc việc chuẩn bị của các cơ quan được phân công); thẩm định, biên tập các đề án và lịch trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ; chủ động rà soát tiến độ, kết quả triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy để tham mưu xây dựng chương trình đi cơ sở của Thường trực Tỉnh ủy giám sát, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương...

Văn phòng đã từng bước nâng cao chất lượng chuẩn bị, phục vụ hội nghị cấp ủy (chủ động soạn thảo, thẩm định, biên tập văn bản, xây dựng chương trình hội nghị; chuẩn bị dự thảo nghị quyết, đề xuất nội dung tổng kết hội nghị; phân công thư ký phục vụ, ghi biên bản, tổng hợp ý kiến hội nghị; hoàn chỉnh văn kiện và giúp cấp ủy triển khai nghị quyết sau hội nghị...). Cán bộ, công chức Văn phòng chú trọng khai thác, xử lý thông tin; trao đổi, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng soạn thảo, biên tập, thẩm định văn bản phục vụ lãnh đạo. Văn phòng cũng chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ, đột xuất; chuẩn bị nội dung làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với các Đoàn công tác đáp ứng yêu cầu đề ra. Thông tin tổng hợp bảo đảm chính xác, an toàn, đúng chế độ và bảo mật. Định kỳ (6 tháng, năm) giúp Thường trực Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và duy trì tốt tổ chức giao ban cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các Ban xây dựng Đảng tỉnh, các ngành khối nội chính...

Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện. Đảng ủy Văn phòng đã tăng cường lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ. Kiện toàn 4 chi bộ trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ. Tổ chức hội nghị đảng viên thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và trưởng phó các phòng trong cơ quan. Từ đầu năm 2010 đến nay, Văn phòng đã cử 24 lượt cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong lĩnh vực tài chính, Văn phòng đã tham mưu giúp Tỉnh uỷ lập, chấp hành quyết toán ngân sách theo qui định. Đảm bảo nhiệm vụ thu, chi ngân sách phục vụ hoạt động của cấp uỷ, các đơn vị dự toán trực thuộc; giúp các đơn vị tự chủ và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, quản lý tài sản Đảng theo qui định của Nhà nước; tham mưu thực hiện một số chế độ chi tiêu đặc thù hoạt động của cấp ủy...

Văn phòng Tỉnh ủy cũng giúp Thường trực Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tiếp cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp nhận, xử lý kịp thời và thường xuyên theo dõi đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Công tác hành chính, cơ yếu, văn thư, đánh máy, in ấn, tiếp nhận và phát hành tài liệu của Tỉnh ủy ngày càng nề nếp đáp ứng yêu cầu thường xuyên và đột xuất của Tỉnh ủy và lãnh đạo cơ quan. Việc tiếp nhận xử lý công văn đi - đến kịp thời đảm bảo bí mật, an toàn, chính xác, không để sai sót, thất lạc tài liệu; thực hiện tốt việc cập nhật văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Tỉnh ủy.

Hoạt động nghiệp vụ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Vũ Mạnh Hà

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng lần thứ VIII... đội ngũ cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau :

Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy. Phấn đấu tạo bước tiến mới nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trong đó, cố gắng giúp cấp ủy tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc năm, quý, lịch làm việc hàng tháng theo đúng chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; tổ chức phục vụ chu đáo nội dung các cuộc họp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, tạo bước chuyển biến nhanh, mạnh, bền vững trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tích cực chủ động phối hợp tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác của cấp ủy. Tham mưu cải tiến, nâng cao chất lượng hội nghị, các cuộc làm việc của cấp ủy.

Giúp cấp ủy quản lý tài chính, tài sản Đảng, chấp hành nghiêm Luật ngân sách của Nhà nước và các quy định về quản lý tài chính, tài sản của Đảng hiện hành;  thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy chế quản lý tài chính, tài sản Đảng; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 210-QĐ/TW ngày 6/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương về Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quyết định 31- QĐ/TW, Quyết định 91- QĐ/TW và Hướng dẫn số 11-HD/VPTW  về thể thức văn bản của Đảng; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng nhu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Tích cực rà soát, phân loại các cơ sở dữ liệu đã cập nhật để đưa vào sử dụng, khai thác đúng quy định; thu thập tài liệu giao nộp, sắp xếp, chỉnh lý, thống kê, phân loại tài liệu trong phông lưu trữ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; cập nhật cơ sở dữ liệu của các Đảng bộ trực thuộc tỉnh; phối hợp tổ chức các lớp hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho văn phòng cấp ủy tỉnh.

Cơ yếu đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, chính xác phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tiếp tục triển khai đề án công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin Trung ương. Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn cài đặt, ứng dụng công nghệ thông tin và quản trị mạng cho cán bộ văn phòng cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục tham mưu để củng cố - kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan theo hướng tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ chuyên viên tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ với số lượng tinh gọn, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả cao; quá trình thực hiện bảo đảm đoàn kết, thống nhất, dân chủ, công khai, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, sáng tạo, tận tụy, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, chuyên nghiệp trong hoạt động tác nghiệp, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn  với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Phạm Khắc Quân

TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác