Đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
ĐBP - Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2012. Để giúp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp hiểu rõ việc đăng ký thuế, kê khai, tính và nộp thuế được thực hiện như thế nào, Cục Thuế tỉnh Điện Biên hướng dẫn thực hiện như sau:
*Đăng ký thuế:
1. Đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh: thủ tục đăng ký cấp mã số thuế thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục I phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh:
- Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế phải nộp của năm đầu tiên, bao gồm:
+ Tờ khai thuế SDĐPNN theo mẫu số 01/TK-SDĐPNN ban hành kèm theo thông tư 153/2011/TT-BTC.
+ Bản chụp chứng minh thư nhân dân hoặc chứng minh thư quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh được cơ quan thuế ghi trên thông báo nộp thuế SDĐPNN.
- Trường hợp người nộp thuế có nhiều hơn một thửa đất thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế tại một trong các Chi cục Thuế nơi có thửa đất chịu thuế. Trường hợp nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trùng với nơi có thửa đất chịu thuế thì người nộp thuế phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế tại Chi cục Thuế nơi có hộ khẩu thường trú.
- Trường hợp có nhiều người đứng tên đồng sở hữu trên giấy chứng nhận thì người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của người đứng tên đồng sở hữu trên Giấy chứng nhận được cấp mã số thuế để kê khai, nộp thuế.
* Kê khai thuế:
1. Hồ sơ kê khai thuế SDĐPNN:
a/ Hồ sơ khai thuế SDĐPNN phải nộp của năm, gồm:
- Tờ khai thuế SDĐPNN cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 01/TK-SDDPNN áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc mẫu số 02/TK-SDĐPNN áp dụng cho tổ chức ban hành kèm theo Thông tư 153/2011/TT-BTC;
- Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
- Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn giảm thuế (nếu có).
b/ Hồ sơ khai tổng hợp thuế SDĐPNN (Chỉ áp dụng đối với đất ở), gồm:
- Tờ khai tổng hợp thuế SDĐPNN mẫu số 03/TKTH-SDĐPNN ban hành kèm theo Thông tư 153/2011/TT-BTC. Người nộp thuế được lựa chọn một nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác định diện tích vượt hạn mức của các thửa đất. Chậm nhất là ngày 31/3 năm dương lịch tiếp theo, người nộp thuế lập tờ khai tổng hợp gửi cơ quan thuế nơi người nộp thuế đã lựa chọn để xác định hạn mức đất ở để nộp phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quy định của Luật và số thuế đã nộp.
2. Kê khai thuế:
Thời hạn thu hồi tờ khai: Chậm nhất đến ngày 30/6/2012.
Hàng năm, người nộp thuế không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.
Trường hợp có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp thì người nộp thuế phải kê khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc nêu trên.
* Tính và nộp thuế:
1. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
Căn cứ tờ khai của người nộp thuế đã có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế tính, lập Thông báo nộp thuế và gửi cho người nộp thuế chậm nhất ngày 30/9 hàng năm.
2. Đối với tổ chức:
Người nộp thuế có trách nhiệm tính và nộp tiền thuế SDĐPNN theo thời hạn quy định.
Thời hạn nộp tiền thuế hàng năm chậm nhất là ngày 31/12.
Thời hạn nộp số tiền chênh lệch theo xác định của người nộp thuế tại tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31/3 năm sau.
Quá trình thực hiện, có gì vướng mắc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp liên hệ với cơ quan Thuế để được giải đáp.
Lê Luận
(Cục Thuế tỉnh)

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác