Bộ CHQS tỉnh

Chú trọng toàn diện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

09:53 - Thứ Hai, 08/03/2021 Lượt xem: 6495 In bài viết

ĐBP - Quán triệt sâu sắc quan điểm của Ðảng về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN), những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh, chủ động tham mưu các biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

Lực lượng dân quân, tự vệ TX. Mường Lay thực hành huấn luyện.

Ðể công tác giáo dục QP-AN đi vào nền nếp, chất lượng, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ trong hệ thống chính trị, hệ thống chính trị - xã hội. Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp từ tỉnh, huyện đến các xã, phường, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, thành phần, hoạt động đúng quy chế, ngày càng đi vào nền nếp, nội dung, phương pháp hoạt động có nhiều đổi mới, góp phần trong việc củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu giao. Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức QP-AN được 87 lớp cho 5.435 đồng chí là đối tượng 3 và tương đương, đối tượng 4; cử 23 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2 theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Quân khu. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh cũng đã tổ chức tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ trong ngành theo quy định. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm đường lối quốc phòng, quân sự của Ðảng, nắm chắc các nội dung, giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ, vận dụng hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN theo cương vị chức trách của cán bộ.

Công tác Giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên được triển khai đồng bộ từ bậc trung học phổ thông đến các bậc cao đẳng và cao đẳng nghề có nhiều đổi mới, chất lượng từng bước được nâng cao. Ðội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục QP-AN được coi trọng xây dựng, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa. Toàn tỉnh có 37 trường tổ chức môn học Giáo dục QP-AN với 19.342 học sinh, sinh viên. Ðội ngũ giáo viên Giáo dục QP-AN hàng năm đều được tập huấn theo chương trình của Bộ và Sở Giáo dục và Ðào tạo. Hiện tại tỉnh đủ biên chế về giáo viên giáo dục QP-AN tổ chức giảng dạy môn học giáo dục QP-AN cho sinh viên đạt 100%, nhờ đó trang bị cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, nâng cao nhận thức, xác định rõ hơn nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân được các cấp, các ngành quan tâm đẩy mạnh và thu được kết quả tích cực. Các cơ quan báo, đài phát thanh và truyền hình của tỉnh đều tăng chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng chương trình QP-AN, nhằm tuyên truyền các quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước về quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch… Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương góp phần nâng cao nhận thức cho toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Năm 2021, để công tác giáo dục QP-AN hiệu quả, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định: Tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng công tác; bám sát nội dung, đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động... Quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác giáo dục QP-AN, Luật Giáo dục QP-AN...; Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định; chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ môn học Giáo dục QP-AN nhằm nâng cao chất lượng môn học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bài, ảnh: Phan Hương (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận

Tin khác