Đổi mới, nâng cao chất lượng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh

08:52 - Thứ Tư, 11/01/2017 Lượt xem: 5071 In bài viết
ĐBP - Trong những năm qua, UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh căn cứ nghị quyết của Quốc hội, chế độ, chính sách của Trung ương ban hành, giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và thực tiễn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quốc phòng - an ninh của tỉnh để đề xuất chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh gắn với các nội dung chương trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Trước kỳ họp HĐND tỉnh, căn cứ chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động phân công cơ quan chủ trì phối hợp với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố đánh giá nội dung chính sách trong giai đoạn nhất định và tập trung phân tích tác động của các yếu tố về căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, sự cần thiết, phạm vi ảnh hưởng, đối tượng điều chỉnh tác động, nguồn lực… để làm căn cứ xây dựng dự thảo nghị quyết.

 

Đại biểu Tẩn Minh Long tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết trong phiên thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV.

Trong quá trình tổng hợp lập báo cáo và xây dựng dự thảo nghị quyết, cơ quan chủ quản chủ trì xây dựng dự thảo tổng hợp, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của nghị quyết, như: Các chính sách cụ thể phát triển ngành, lĩnh vực; việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng đáp ứng nguyện vọng nhân dân; tính cấp thiết, khả thi, phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương; nguồn lực để triển khai thực hiện. Sau khi xây dựng xong dự thảo nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động tham vấn, lấy ý kiến các cấp, ngành, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh. Tại các cuộc họp thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất chỉnh sửa các nội dung chưa phù hợp, chưa có tính khả thi hoặc những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình soạn thảo; lấy ý kiến thẩm tra về tính pháp lý và thể thức văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan tư pháp… Do đó, phần lớn các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đều đảm bảo nội dung, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định, phù hợp với thực tế địa phương, có tính khả thi, đem lại hiệu quả thiết thực.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong thời gian tới, UBND tỉnh xác định tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản, như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động xây dựng các chương trình, đề án của UBND tỉnh; nâng cao chất lượng đề xuất xây dựng các chương trình, đề án, dự thảo nghị quyết trên cơ sở rà soát các chính sách của Trung ương ban hành để cụ thể hóa chính sách của địa phương trình HĐND tỉnh đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết các kỳ họp HĐND tỉnh để UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng nghị quyết kịp thời, phù hợp; nâng cao chất lượng soạn thảo chương trình, đề án trong đó cơ quan chuyên môn được giao chủ trì xây dựng phải phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành. Lựa chọn người có chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật và thực tiễn để triển khai thực hiện; tăng cường sự phối hợp giữa UBND tỉnh và các ban HĐND tỉnh tại các cuộc họp thẩm tra.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top