Trả lời kiến nghị cử tri

09:23 - Thứ Tư, 06/12/2017 Lượt xem: 4652 In bài viết
Cử tri TP. Ðiện Biên Phủ kiến nghị: Tại Quyết định số 10/2011/QÐ-UBND ngày 22/4/2011 về việc Ban hành mức suất đầu tư hỗ trợ phát triển rừng và bảo vệ rừng giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên quy định chính sách hỗ trợ trồng rừng cho người dân hiện nay là 15 triệu đồng/ha là thấp so với chi phí thực tế, đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh nâng mức hỗ trợ nhằm khuyến khích nhân dân trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Trả lời: Mức hỗ trợ trồng rừng 15 triệu đồng/ha/4 năm được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 10/2011/QÐ-UBND ngày 22/4/2011 chỉ áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015. Từ năm 2016, chính sách đối với trồng rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên theo các chính sách của Chính phủ ban hành, cụ thể: tại Nghị định số 75/2015/NÐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ ban hành về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020; đơn giá trồng rừng phòng hộ theo chính sách này khoảng 60 triệu đồng/ha/4năm (đơn giá cụ thể theo thiết kế - dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên khu vực trồng rừng); đối tượng áp dụng cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người dân tộc Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã khu vực II và III.

Ðối với các xã không thuộc đối tượng của Nghị định số 75/2015/NÐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ thì thực hiện trồng rừng theo Quyết định số 38/2016/QÐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông lâm nghiệp; đơn giá trồng rừng phòng hộ 30 triệu đồng/ha/4 năm, đơn giá cụ thể được xây dựng tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên khu vực trồng rừng.

4. Cử tri huyện Ðiện Biên Ðông kiến nghị

Cử tri xã Xa Dung, xã Chiềng Sơ:

- Ðề nghị UBND tỉnh xem xét, kịp thời bố trí kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời: Ðề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 610/2013/QÐ-UBND ngày 05/8/2013. Theo đó, số hộ cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở là 1.773 hộ, với tổng số kinh phí 47.320 triệu đồng bằng nguồn vốn từ ngân sách trung ương. Tuy nhiên từ năm 2013 đến nay, Chính phủ, các Bộ ngành trung ương mới phân bổ cho tỉnh số kinh phí 6.220/47.320 triệu đồng (đạt khoảng 13,14% so với nhu cầu).

Tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính cân đối bố trí vốn để triển khai hoàn thành việc Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trong 2 năm (2017-2018); để đảm bảo nguồn kinh phí triển khai thực hiện Ðề án Hỗ trợ người có công với Cách mạng trên địa bàn, UBND tỉnh đã có văn bản số 2929/UBND-TH ngày 09/10/2017 đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ ngành trung ương xem xét, phân bổ cho tỉnh Ðiện Biên trong năm 2017 số tiền 12.320 triệu đồng và trong năm 2018 số tiền 27.400 triệu đồng để triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, khi Chính phủ, các Bộ ngành trung ương có ý kiến chính thức phân bổ vốn cho tỉnh Ðiện Biên, UBND tỉnh sẽ phân bổ chi tiết cho các địa phương (trong đó có huyện Ðiện Biên Ðông) để triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định.

- Ðề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã: Na Son - Sa Dung - Phì Nhừ để thuận tiện cho người dân đi lại, thông thương hàng hóa, phát triển sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân.

Trả lời: Ðường liên xã Na Son - Sa Dung - Phì Nhừ gồm 2 phân đoạn: Phân đoạn Na Son - Sa Dung (đã được đầu tư khởi công năm 2003 hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2007 mặt đường bằng cấp phối) và phân đoạn Sa Dung - Phì Nhừ (được đầu tư năm 2008, mặt đường bằng cấp phối). Hiện tại dự án Ðường vào xã Sa Dung (sẽ kết nối trung tâm xã Phì Nhừ với trung tâm xã Sa Dung) đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 344/HÐND-KTNS ngày 22/12/2016 với tổng chiều dài 11,405km, quy mô đường giao thông cấp VI miền núi bằng nguồn vốn Dự phòng ngân sách trung ương và vốn vay tín dụng ưu đãi, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Ðiện Biên Ðông triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án.

Ðối với phân đoạn tuyến từ Km7+400 - trung tâm xã Sa Dung dài 12,8km, do nguồn vốn của tỉnh còn hạn hẹp, trong khi nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng rất lớn, trong giai đoạn 2016-2020 chưa cân đối được nguồn vốn để thực hiện. Do vậy, UBND huyện Ðiện Biên Ðông đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, trình UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn để thực hiện dự án trong giai đoạn tiếp theo.

(Còn nữa)

Bình luận

Tin khác