Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Kiểm tra Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

08:35 - Thứ Sáu, 12/10/2018 Lượt xem: 3950 In bài viết

Trần Văn Sơn

Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh

ĐBP - Trong công tác xây dựng Ðảng, Ðảng ta luôn xác định: Kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Ðảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Ðảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Ðó là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là trách nhiệm, nội dung, phương pháp, quy trình lãnh đạo của Ðảng. Trong 70 năm qua, trải qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Ðảng, ngành Kiểm tra Ðảng không ngừng phát triển có nhiều đóng góp to lớn trong công tác xây dựng Ðảng. Ðội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra qua các thời kỳ lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, có tinh thần tận tuỵ, trách nhiệm trong công tác, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

 

Ðoàn kiểm tra cấp ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy thu thập tài liệu phục vụ công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh tại Ðảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Minh Thùy

Ngành Kiểm tra Ðảng tỉnh Ðiện Biên được thành lập năm 1963, cùng với thành lập tỉnh Lai Châu trước đây, nay là tỉnh Ðiện Biên. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Ðảng bộ đã giao. Quá trình phấn đấu, trưởng thành và những thành tích về công tác kiểm tra, giám sát của ngành Kiểm tra thể hiện rõ trên nhiều mặt, góp phần bảo đảm đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng được chấp hành nghiêm túc; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng; đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ 4 đồng chí thành viên Ủy ban Chuyên trách và một số cán bộ giúp việc trong ngày đầu thành lập đến nay, ngành Kiểm tra Ðảng bộ tỉnh có 252 UBKT từ cấp tỉnh đến cơ sở với 870 cán bộ công chức. Trải qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ cán bộ kiểm tra của Ðảng bộ tỉnh luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa XIII, nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp; cấp ủy, UBKT các cấp trong Ðảng bộ đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Ðảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và hiện thực hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng. Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Ðiều lệ Ðảng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Ðảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Ðảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng bộ. UBKT các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra 398 tổ chức đảng, 530 đảng viên; giám sát theo chuyên đề 153 tổ chức đảng, 296 đảng viên; giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng , 11 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 đảng viên; thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 216 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 38 tổ chức đảng, 9 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 145 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 100 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính cấp ủy cấp dưới 47 tổ chức; kiểm tra việc quản lý, sử dụng đảng phí 190 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 57 tổ chức đảng, 71 đảng viên;  thi hành kỷ luật 116 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 22 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Ðảng đối với 1 đảng viên.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra của Ðảng bộ từng bước được nâng cao chất lượng. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã làm rõ đúng, sai, phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; uốn nắn lệch lạc trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong Ðảng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Ghi nhận thành tích của ngành Kiểm tra Ðảng bộ tỉnh, Ðảng, Nhà nước đã tặng thưởng những phần thưởng cao quý: UBKT Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; UBKT Trung ương tặng 2 Cờ thi đua và 2 Bằng khen; Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm tra được Ðảng, Nhà nước, Chính phủ tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Ðộc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua... 255 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Ðảng”. Thành tích mà ngành Kiểm tra Ðảng tỉnh đạt được trong thời gian qua, đó là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng; sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương; UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nhiệm vụ chính trị của toàn Ðảng, toàn dân ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay là đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Xây dựng Ðảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ then chốt. Công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng xuất phát từ nhiệm vụ đó, lấy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng làm mục tiêu, phương hướng và nội dung hoạt động. Do vậy, các cấp ủy đảng, UBKT các cấp trong Ðảng bộ phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện có hiệu quả: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Ðảng, với trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình; các quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng của Ban Chấp hành Trung ương, UBKT Trung ương; Thông báo số 226-TB/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp.

Hai là, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng đảng và các cơ quan có liên quan, phát huy vai trò của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị; tham mưu, giúp cấp ủy nâng cao chất lượng trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Trung ương đảm bảo tính sát thực, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị. Xây dựng và ban hành các quy chế phối hợp, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng; làm tốt việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Ðiều 30, Ðiều lệ Ðảng, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai, thực hiện các công trình, dự án, công tác tổ chức cán bộ...

Ba là, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành kết luận sau kiểm tra, thông báo kết quả giám sát; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Ðảng theo đúng thẩm quyền, đảm bảo thời gian quy định; xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Ðảng.

Bốn là, UBKT các cấp thực hiện toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ theo Ðiều 32, Ðiều lệ Ðảng, trong đó, tăng cường giám sát, nhất là giám sát chuyên đề đối với cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý và tổ chức đảng cấp dưới để chủ động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Năm là, tiếp tục củng cố, kiện toàn UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bảo đảm về số lượng và chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra với quy mô, cơ cấu hợp lý, có trình độ, nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của ngành; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng cho các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo chủ chốt, ủy viên UBKT, cán bộ làm nghiệp vụ công tác kiểm tra các cấp.

Phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành với Ðảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết kỷ luật” đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp của Ðảng bộ tỉnh đoàn kết chặt chẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ Ðảng và nhân dân giao phó, gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Ðảng, góp phần xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bình luận

Tin khác