Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

08:39 - Thứ Sáu, 12/10/2018 Lượt xem: 1168 In bài viết

ĐBP - Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt, duy trì và phát huy truyền thống 70 năm ngành Kiểm tra Ðảng luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, giữ gìn mối đoàn kết thống nhất trong Ðảng, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi để UBKT các cấp trong Ðảng bộ tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng.

Sớm ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo sự chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Ðảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. UBKT các cấp đã tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tích cực, chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, trong đó có những vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm đã được giải quyết dứt điểm. UBKT các cấp đã thực hiện được yêu cầu đặt ra cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng là phải chủ động, không chờ đợi, có thể đi trước công tác thanh tra, điều tra. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

 

Ðồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp của lãnh đạo ủy ban kiểm tra tỉnh với lãnh đạo các phòng chuyên môn. Ảnh: Tiến Dũng

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa thực sự co