Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

08:39 - Thứ Sáu, 12/10/2018 Lượt xem: 2614 In bài viết

ĐBP - Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt, duy trì và phát huy truyền thống 70 năm ngành Kiểm tra Ðảng luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, giữ gìn mối đoàn kết thống nhất trong Ðảng, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi để UBKT các cấp trong Ðảng bộ tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng.

Sớm ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo sự chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Ðảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. UBKT các cấp đã tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tích cực, chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, trong đó có những vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm đã được giải quyết dứt điểm. UBKT các cấp đã thực hiện được yêu cầu đặt ra cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng là phải chủ động, không chờ đợi, có thể đi trước công tác thanh tra, điều tra. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

 

Ðồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp của lãnh đạo ủy ban kiểm tra tỉnh với lãnh đạo các phòng chuyên môn. Ảnh: Tiến Dũng

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa thực sự coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ; chưa tập trung kiểm tra cấp ủy viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền, quy định. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm chưa có hiệu quả, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, không kịp thời đề xuất kiểm tra trong khi thực tế đang diễn ra nhiều vi phạm, nhiều vấn đề phức tạp được báo chí, dư luận phản ánh. Việc đôn đốc, theo dõi, giám sát thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp chưa quyết liệt, nhất là những quyết định có thu hồi về tài chính, xem xét trách nhiệm, xử lý tập thể, cá nhân có sai phạm. Việc phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Ðể tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc khóa XII, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa XIII; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Ðảng ta xác định phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Ðảng với tinh thần kiên quyết, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo bước chuyển biến mới; đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; do vậy, nhiệm vụ của ngành Kiểm tra Ðảng càng trở nên đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng. Thời gian tới, UBKT các cấp trên cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra Ðảng, những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được của UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra không ngừng tự học, tự rèn luyện: “Tâm đức trong sáng, bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, UBKT các cấp phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng; công tác kiểm tra phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng, coi đó là nguyên tắc bảo đảm cho việc thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát. Tiếp tục tổ chức  thực hiện có hiệu quả các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng.

Hai là, UBKT các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/1/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ba là, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, trước hết lựa chọn đúng đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm có vai trò trực tiếp góp phần ngăn chặn, răn đe và xử lý vi phạm; trong đó tập trung kiểm tra về các nội dung: Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện các chương trình, dự án; việc rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao. UBKT Tỉnh ủy sẽ thực hiện chủ trương về tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cách cấp, đến đối tượng là các tổ chức đảng, đảng viên cấp xã và tương đương. Tăng cường giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và cấp ủy viên các cấp; cán bộ được phân công giám sát địa bàn, lĩnh vực phải tham dự các cuộc họp của địa bàn, thường xuyên thu thập, lựa chọn, xử lý các nguồn thông tin để phát hiện và chủ động đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT cấp dưới thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng.

Bốn là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức của UBKT các cấp; thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra. Tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; có năng lực, trình độ, nắm vững các quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông thạo quy trình nghiệp vụ, kỹ năng biên tập văn bản, có phong cách làm việc khoa học, tận tụy, trách nhiệm cao với công việc.

Năm là, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban xây dựng Ðảng, văn phòng cấp ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng.

Sáu là, thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 226-TB/TW, ngày 3/3/2009 của Ban Bí thư về phổ biến, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng, nhất là thông cáo báo chí sau mỗi kỳ họp của UBKT. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng.

UBKT các cấp trong Ðảng bộ tỉnh, phát huy truyền thồng của ngành Kiểm tra Ðảng “Tuyệt đối trung thành với Ðảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”; tích cực, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ tỉnh, xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lò Văn Phương

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Bình luận

Tin khác