Đảng bộ huyện Điện Biên

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

09:27 - Thứ Sáu, 12/10/2018 Lượt xem: 2520 In bài viết

ĐBP - Ðảng bộ huyện Ðiện Biên có 70 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (28 đảng bộ, 41 chi bộ), 563 chi bộ trực thuộc Ðảng bộ cơ sở, với hơn 6.300 đảng viên. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Ðảng; cấp ủy, tổ chức Ðảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Ðảng. Công tác KTGS đã thực sự hướng mạnh về cơ sở, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để tạo điểm nóng, không có đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp gây tình hình phức tạp...

 

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên) kiểm tra hồ sơ, dữ liệu thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: Bảo Khánh

Ông Nguyễn Minh Hiển, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ðiện Biên cho biết: Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn thực hiện Ðiều lệ Ðảng về công tác KTGS được huyện Ðiện Biên tiến hành kịp thời, đảm bảo chất lượng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã  ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS hàng năm một cách cụ thể, kịp thời. Ðồng thời, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy viên, phụ trách lĩnh vực, địa bàn; phân công cán bộ chuyên viên các ban xây dựng Ðảng theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Ðảng, trong đó có nhiệm vụ KTGS đối với các tổ chức cơ sở đảng. Nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và tuyên truyền nâng cao nhận thức được xác định là khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hiệu quả nhiệm vụ đặt ra, vì thế đã được Ðảng bộ huyện chỉ đạo thực hiện sát sao; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực công tác và nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy. Thực hiện hiệu quả việc xây dựng, hoàn thiện các quy định của Ðảng, pháp luật, Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi và hành lang pháp lý để hoạt động KTGS tại huyện Ðiện Biên được thực hiện hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác KTGS của Ðảng, Huyện ủy, UBKT chủ động trong xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, nội dung nhiệm vụ cụ thể, toàn diện, có trọng tâm trọng điểm; tập trung kiểm tra vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm; do vậy công tác KTGS của huyện Ðiện Biên đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: từ năm 2008 đến nay cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở huyện Ðiện Biên đã kiểm tra 310 tổ chức cơ sở đảng và giám sát đối với 643 tổ chức đảng; kịp thời phát hiện nhắc nhở uốn nắn các khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 109 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó cấp ủy viên các cấp 72 đồng chí. Qua kiểm tra kết luận 92 đảng viên có vi phạm; trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 46 đảng viên; kiểm tra 23 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm (UBKT Huyện ủy kiểm tra 19 tổ chức, UBKT đảng ủy kiểm tra 4 tổ chức); kết quả có 21 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật là 2 tổ chức. Các tổ chức, cá nhân vi phạm đều đã được xem xét xử lý kỷ luật đảng và được xử lý kỷ luật chính quyền đồng bộ, kịp thời, dứt điểm do vậy tạo sự đồng thuận và mang tính giáo dục cao.

Thực hiện nhiệm vụ theo Ðiều lệ Ðảng quy định UBKT Huyện ủy và UBKT cơ sở đã tổ chức kiểm ta 49 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý ngân sách. Bên cạnh đó, nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng và đảng viên được UBKT Huyện ủy thực hiện thường xuyên; từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), UBKT Huyện ủy đã giám sát 4.102 đảng viên, 643 tổ chức đảng; qua đó kịp thời nhắc nhở, uốn nắn ngăn ngừa biểu hiện vi phạm đối với một số tổ chức đảng, đảng viên. Công tác giải quyết tố cáo với đảng viên và tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng được thực hiện hiệu quả. Việc thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng đảm bảo đúng phương châm công minh, chính xác kịp thời, đúng nguyên tắc, trình tự thủ tục theo quy định của đảng nên người bị xử lý kỷ luật đã “tâm phục, khẩu phục” nghiêm túc chấp hành không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật Ðảng.

Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 8 tổ chức đảng; UBKT kiểm tra 10 tổ chức đảng về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS và tài chính cấp ủy cấp dưới, thi hành kỷ luật 12 đảng viên vi phạm; giải quyết 2 tố cáo đảng viên; kiểm tra 1 tổ chức đảng và 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra cho thấy tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật; 3 đảng viên được kiểm tra đều có vi phạm, trong đó 1 đồng chí đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ðánh giá kết quả công tác KTGS nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)  tăng cường công tác KTGS, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Huyện ủy Ðiện Biên đã khẳng định: Thực hiện Nghị quyết về tăng cường công tác KTGS của Ðảng; nhận thức của cấp ủy, tổ chức Ðảng, UBKT, đảng viên trong đảng bộ về công tác KTGS, kỷ luật đảng sâu sắc hơn. Công tác lãnh đạo KTGS của cấp ủy các cấp đối với công tác KTGS, kỷ luật của đảng có nhiều đổi mới, thiết thực, cụ thể, đi vào nề nếp, có chất lượng, hiệu quả cao hơn. Công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Ðặc biệt là sau khi bổ sung chức năng giám sát đã giúp cấp ủy các cấp phát hiện nhiều nhân tố tích cực, nhiều cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết; đồng thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tiêu cực tham nhũng lãng phí và các nguy cơ có thể phát sinh trong các tổ chức đảng, đảng viên...

Nghiêm túc trong triển khai; thắng thắn trong đánh giá; có nội dung, kế hoạch cụ thể, phù hợp; Huyện ủy Ðiện Biên nhận định tuy công tác KTGS của đảng bộ có chuyển biến tích cực song vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác như việc tuyên truyền chưa được thường xuyên, nhận thức của số ít người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự sâu sắc. Trong thời gian tới, huyện sẽ quyết tâm nỗ lực khắc phục, để công tác KTGS trong đảng tiếp tục phát huy, góp phần nâng cao sức mạnh của Ðảng.

Mai Thủy
Bình luận

Tin khác