Trả lời kiến nghị cử tri

09:39 - Thứ Sáu, 12/10/2018 Lượt xem: 2277 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Có chính sách ưu đãi trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người dân tộc thiểu số ở địa phương, nhất là đối với CBCCVC là nữ, người dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh.

Trả lời: Thực hiện chủ trương của Ðảng, Nhà nước về chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới, những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm chú trọng đến công tác dân tộc, rất nhiều chính sách dân tộc được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ CBCCVC là người dân tộc thiểu số, ngoài chính sách đào tạo nguồn, chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm. Ðến thời điểm hiện tại đã ban hành và triển khai thực hiện các chính sách theo các Quyết định số 32/2012/QÐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ CBCCVC đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 942/QÐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển đội ngũ CBCCVC người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới của tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016 - 2020.

Cử tri kiến nghị: Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo. Ðặc biệt trong công tác phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trả lời: UBND tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện Văn bản số 3327/UBND-KT ngày 10/11/2017, trong đó yêu cầu các sở quản lý ngành, lĩnh vực, các cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực thực hiện đề án) trong tổ chức thực hiện Ðề án hỗ trợ theo Quyết định số 755/QÐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ nói riêng và hệ thống các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung, đảm bảo đúng phạm vi đối tượng, giúp người dân được hưởng lợi, phát huy hiệu quả từ các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh một cách bền vững. Trong giai đoạn 2016 - 2020, chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QD-TTg được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tích hợp vào hệ thống các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững để triển khai thực hiện.

Cử tri kiến nghị: Tiến hành sơ, tổng kết đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện Ðề án theo Quyết định số 275/QÐ-UBND của các đơn vị, địa phương; đánh giá hiệu quả Ðề án.

Trả lời: Việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ðối với các huyện, thị xã, thành phố, Ban Dân tộc tỉnh đã có hướng dẫn triển khai thực hiện tại Văn bản số 07/BDT-CSDT ngày 5/1/2018; đối với cấp tỉnh sẽ tổ chức thực hiện ngay sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, đảm bảo các nội dung theo yêu cầu.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác