Dấu ấn chặng đường đổi mới

09:41 - Thứ Hai, 01/07/2019 Lượt xem: 7823 In bài viết

Lò Văn Mừng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

ĐBP - Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Ðiện Biên đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được củng cố và tăng cường; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

 

Ðồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bàn giao nhà Ðại đoàn kết cho bà Tòng Thị Lún, bản Hả, xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên). Ảnh: C.T.V

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động

Bám sát hướng dẫn của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. Triển khai thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền quan tâm, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, động viên, lắng nghe và kịp thời giải quyết nhiều đề xuất, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc, tôn giáo; vận động thực hiện tốt quan điểm của Ðảng, Nhà nước “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển” trong đồng bào các dân tộc và đường hướng “sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào tôn giáo. MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyên đề về “Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu trên địa bàn tỉnh”. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức nền nếp, rộng khắp, là “cầu nối” giữa nhân dân với Ðảng, chính quyền; giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hằng năm, trên 95% khu dân cư trong tỉnh tổ chức ngày hội (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Toàn tỉnh hiện có 1.121/1813 khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” (vượt 11,8%); 79.594/126.096 gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (vượt 3,12%); 1.207/1.328  cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa (vượt 5,9% so với Nghị quyết đề ra).

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Ðoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”... đều được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện rộng khắp. Hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh; cùng với cấp ủy, chính quyền huy động tiềm năng, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, khắc phục khó khăn đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chủ trương triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động tới đoàn viên, hội viên và nhân dân; giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới; chủ động, tự giác đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để xây dựng đường liên thôn, bản các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa thôn, bản với tổng trị giá hơn 11,1 tỷ đồng... Hoạt động của Mặt trận đã góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Ðến nay, có 116/116 xã trong tỉnh có đường giao thông đảm bảo nhân dân đi lại được các mùa trong năm; 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác vận động chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, công tác cứu trợ tiếp tục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động 15 tỷ đồng ủng hộ người nghèo và làm an sinh xã hội. “Quỹ vì người nghèo” 3 cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 23,8 tỷ đồng, xây mới 1.083 nhà “đại đoàn kết”; hàng nghìn lượt hộ nghèo được sửa chữa nhà ở, làm công trình vệ sinh; hỗ trợ về cây, con giống…

Nâng cao chất lượng MTTQ tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tham gia, đề xuất, góp ý xây dựng các chủ trương, đường lối của Ðảng; góp ý xây dựng tổ chức Ðảng và đảng viên; tập hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân; lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội là những vấn đề nhân dân quan tâm… Qua đó tháo gỡ, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của nhân dân trên nhiều lĩnh vực, góp phần ổn định an ninh trật tự tại các khu dân cư, hạn chế đơn thư, khiếu nại.

Hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng được tăng cường và đổi mới, đúng định hướng, có trọng tâm, mở rộng về địa bàn, đa dạng về đối tượng, góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác cùng phát triển của Ðảng và Nhà nước. Từ đó tạo dựng được mặt trận đối ngoại nhân dân rộng rãi, hoạt động thống nhất theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả” đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Vững tin ở nhiệm kỳ mới

Với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận và phát triển”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, quyết tâm vượt khó thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Ðảng và mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đồng thuận, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra mục tiêu phấn đấu, hằng năm có trên 95% đoàn viên, hội viên, hơn 80% nhân dân các dân tộc được tham gia học tập tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc; 100% khu dân cư triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 100% khu dân cư xây dựng mô hình an ninh tự quản và bảo vệ môi trường. Phấn đấu 100% Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, thành viên các Ban được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hằng năm 70% trở lên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động hiệu quả; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với HÐND, UBND cùng cấp; chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan. Mỗi năm phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đạt từ 5 tỷ đồng trở lên...

Ðể hoàn thành mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường bồi dưỡng, phát hiện để nhân điển hình và nêu gương sáng trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức thành viên và thực hiện nhiệm vụ trong MTTQ Việt Nam. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; xây dựng, triển khai thực hiện Ðề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận; củng cố hoạt động các lực lượng tư vấn. Ðổi mới quan hệ công tác giữa Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan của Ðảng, chính quyền; phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Bám sát tình hình đời sống nhân dân để kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và phát huy vai trò của Mặt trận trong việc tham gia ý kiến phản biện các dự thảo chủ trương, chính sách các cấp ban hành… Với mục tiêu sau cùng đó là góp phần đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn; thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển; giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Bình luận

Tin khác

Back To Top