Mặt trận các cấp phải là trung tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân(*)

16:39 - Thứ Hai, 01/07/2019 Lượt xem: 5832 In bài viết

(Trích phát biểu của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII)

Qua theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy, 5 năm qua, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các mặt hoạt động, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII. Ảnh: Đức Linh

Có thể nói, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời, phát huy vai trò tích cực của người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; đã tập hợp, đoàn kết các thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo và nhân dân phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Các cấp Mặt trận đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện sâu rộng, khá toàn diện và có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sôi nổi ở từng khu dân cư, từng hộ gia đình; xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu thể hiện sức vươn lên của các khu dân cư, của nhân dân trong tỉnh để xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đã được các cấp Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở khơi dậy, huy động được nhiều nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, nhất là việc triển khai thực hiện có kết quả Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” hằng năm đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo khám chữa bệnh, học sinh nghèo có điều kiện đến trường, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân 4,58%/năm, đời sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch sẽ.

Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng đã tích cực vận động nhân dân phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, đã vận động quyên góp hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tấn gạo và các loại hàng hóa khác, kịp thời giúp đỡ nhân dân các vùng bị thiệt hại nặng do thiên tai, hoạn nạn, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công và giải quyết những khó khăn trước mắt trong cuộc sống cho các gia đình.

Vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định, đã khơi dậy và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng đã có nhiều cố gắng chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước; giúp cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, những vướng mắc phát sinh từ cơ sở,… góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục xứng đáng là người đại diện của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà; đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ta trao tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đạt được; trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cảm ơn các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của tỉnh ta trong những năm qua.

...Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng, đáng phấn khởi, song so với yêu cầu thực tiễn đòi hỏi thì việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận một cách nghiêm túc như đã nêu trong báo cáo trình Đại hội. Tại Đại hội này, các đại biểu cần trao đổi, thảo luận, đánh giá đúng những hạn chế, tồn tại trong 5 năm qua, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục một cách có kết quả trong nhiệm kỳ mới.

...Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; xuất phát từ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, trên cơ sở Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trình Đại hội và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tôi đề nghị trong nhiệm kỳ tới, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nắm vững tình hình tỉnh nhà, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó, nêu cao tính chủ động, sáng tạo để tổ chức các phong trào, các cuộc vận động một cách có hiệu quả hơn nữa.

Trong nhiệm kỳ này, Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh cần tập trung vận động nhân dân thay đổi tập quán sản xuất không còn phù hợp, nhân rộng những cách làm hiệu quả, trước hết là mô hình liên kết giữa nhà nông với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, làm cho kinh tế tỉnh nhà khắc phục được những tồn tại để ngày càng phát triển và đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thay đổi phương thức đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Trong tập hợp không chỉ để truyền đạt chủ trương, đường lối một chiều, mà phải khơi gợi được những đóng góp ý kiến tích cực từ nhân dân - đây là lực lượng đông đảo luôn có những ý tưởng sáng tạo, những góc nhìn từ thực tiễn sinh động, không bị đóng khung mang nặng lý thuyết, những ý chí chủ quan của chúng ta. Muốn làm được điều đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần hết sức cầu thị, lắng nghe và tôn trọng những ý kiến trái chiều. Có như vậy mới tạo ra được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Thứ hai, làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với mục đích tăng cường tính hiệu quả, thiết thực, phối hợp đồng bộ với những giải pháp tốt để giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tích cực tham gia cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn. Mở rộng các hình thức hỗ trợ hộ nghèo về sản xuất, khám chữa bệnh, giúp đỡ học sinh nghèo về điều kiện học tập, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia của Tổ quốc. Mặt trận các cấp phải làm tốt công tác vận động hội viên và nhân dân tham gia tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tăng cường vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà nhân dân mong đợi.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội là trách nhiệm của Mặt trận và đoàn thể đối với nhân dân, với Đảng, vì vậy cần sớm đưa công tác giám sát và phản biện xã hội vào cuộc sống, trở thành nền nếp và đạt hiệu quả như mong muốn.

Thứ năm, để đưa Chương trình hành động vào cuộc sống, thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân. Phấn đấu để thực hiện tốt khẩu hiệu: Công tác Mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ chuyên trách là hạt nhân, là nòng cốt.

Nhân đây, tôi đề nghị các cấp ủy đảng cần làm tốt chức năng lãnh đạo và gương mẫu thực hiện trách nhiệm của một tổ chức thành viên, đề nghị chính quyền các cấp phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc tỉnh hoàn thành những nhiệm vụ vẻ vang của mình trong giai đoạn mới.

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Bình luận

Tin khác