Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

16:29 - Thứ Ba, 02/07/2019 Lượt xem: 6992 In bài viết

ĐBP - Ngày 2/7, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 300 đại biểu là cấp ủy và đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc tham gia học tập, quán triệt.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa quan trọng định hướng cho toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, đề cương các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là những nội dung rất quan trọng; để thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, triển khai thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng yêu cầu đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ phải thấm nhuần, nắm chắc các quan điểm tư tưởng chỉ đạo và nội dung nghị quyết hội nghị lần thứ 10. Từ đó, xây dựng các chương trình hành động cụ thể thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị.

Đại biểu được tiếp thu 6 nội dung cơ bản Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, việc lựa chọn nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đặc biệt, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ; có biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) ở cấp tỉnh, huyện đạt từ 10% trở lên...

Cũng tại hội nghị đại biểu được nghe hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top