Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Ðảng bộ Quân sự tỉnh

09:07 - Thứ Tư, 10/07/2019 Lượt xem: 8724 In bài viết

ĐBP - Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ÐV); đồng thời xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, Ðảng ủy Quân sự tỉnh xác định: Tập trung xây dựng các TCCSÐ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Ðiều lệ Ðảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Quân ủy Trung ương; phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, biên chế tổ chức của từng đơn vị; gắn xây dựng các TCCSÐ trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ. Thực hiện chủ trương đó, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng; trong đó trọng tâm là quán triệt, triển khai nhiệm vụ, làm cho mọi cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Ðại tá Nguyễn Thanh Nghị, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện dân quân tại huyện Ðiện Biên. Ảnh: Ðức Hạnh

Ở Ðảng bộ Quân sự tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác; gắn vinh dự với trách nhiệm; nhận thức luôn đi đôi với hành động, lời nói thống nhất với việc làm; có tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tích cực rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ðặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Ðảng, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định rõ: Ðây là điều kiện, thời cơ thuận lợi quan trọng để mọi tổ chức và từng cá nhân tự soi lại mình thấy được mặt mạnh, mặt yếu để từ đó có kế hoạch phấn đấu khắc phục những mặt còn hạn chế; đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, thực hành tiết kiệm và gương mẫu trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.

Trong xây dựng các TCCSÐ, Ðảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp cả về số lượng, chất lượng. Hằng năm, chỉ đạo các cấp ủy tiến hành rà soát, nắm chắc thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cấp ủy viên để có kế hoạch kiện toàn, bổ sung những nơi còn thiếu; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cấp ủy viên; nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên và năng lực đề xuất, xây dựng nghị quyết lãnh đạo của cấp mình cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy các cấp.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của các TCCSÐ, đây là một nội dung quan trọng được Ðảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong Ðảng bộ vừa phải đảm bảo cho các TCCSÐ hoạt động đúng với Cương lĩnh, Ðiều lệ của Ðảng, các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên vừa phải phù hợp

với đặc điểm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng cao.

Nhằm nâng cao chất lượng toàn diện của các TCCSÐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ðảng bộ Quân sự tỉnh đã duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ sinh hoạt Ðảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; đề cao tự phê bình và phê bình, phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên đối với hoạt động của tổ chức đảng. Cấp ủy và chỉ huy các cấp trong Ðảng bộ đã tập trung xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế thực hiện, quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng; xác định chức trách, nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm của từng cấp, từng tổ chức, cá nhân, nhất là các lĩnh vực liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác nắm và quản lý tư tưởng; công tác cán bộ, tài chính, quản lý vũ khí trang bị...

Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ; chỉ đạo các TCCSÐ tích cực đổi mới nội dung, quy trình ra nghị quyết lãnh đạo theo từng năm và hằng quý, ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện. Hằng tháng, đảng ủy cơ sở và các chi bộ căn cứ vào tình hình cụ thể, lựa chọn những nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, kết hợp với sinh hoạt học tập, tự phê bình và phê bình, bình xét đảng viên. Ðối với những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, Ðảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi cao. Do chỉ đạo tập trung, hướng dẫn cụ thể, nên nghị quyết lãnh đạo của các tổ chức đảng luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, khắc phục dần tình trạng dàn trải, chung chung, chất lượng, hiệu quả thấp.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện nghiêm túc đúng quy trình; thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã tạo điều kiện để quần chúng tham gia đóng góp đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành nguyên tắc tổ chức của Ðảng, công tác giáo dục, quản lý rèn luyện cán bộ, đảng viên cùng với công tác kiểm tra, giám sát đối tượng theo kế hoạch. Hàng năm xác định, tập trung kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, mất đoàn kết nội bộ... Công tác phát triển Ðảng ở các chi bộ được xác định lấy chất lượng là chính; tập trung vào đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ ở những vị trí quan trọng, cán bộ trung đội, tiểu đội, cán bộ đoàn thể quần chúng, hạ sĩ quan, chiến sĩ phấn đấu tốt, có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Nhờ có chủ trương đúng, các tổ chức đảng chủ động làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, nên những năm qua, công tác phát triển Ðảng trong toàn Ðảng bộ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2018, Ðảng bộ đã kết nạp được 129 đảng viên mới, chuyển Ðảng chính thức 8 đồng chí, góp phần quan trọng vào việc nâng cao tỷ lệ lãnh đạo trong toàn Ðảng bộ.

Công tác cán bộ ở Ðảng bộ Quân sự tỉnh được tiến hành theo đúng quan điểm, chủ trương của Ðảng; đồng thời, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, thủ tục, Quy chế về công tác cán bộ của Quân ủy Trung ương, Ðảng ủy Quân khu 2, các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng. Theo đó, cấp ủy các cấp trong Ðảng bộ thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; mọi vấn đề về chủ trương, chính sách, quy hoạch, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, đề bạt, sử dụng cán bộ đều do tập thể cấp ủy thảo luận và quyết định theo phân công, phân cấp. Bám sát tiêu chuẩn chức danh, thực trạng đội ngũ cán bộ, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để xác định nội dung, biện pháp bồi dưỡng, tập huấn cho phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, trước hết là chất lượng chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý theo chức trách, nhiệm vụ và trình độ chuyên môn. Tập trung xây dựng, bồi dưỡng nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số, từng bước nâng dần tỷ lệ cán bộ là dân tộc ít người. Bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, công tác xây dựng Ðảng ở Ðảng bộ Quân sự tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hằng năm, các TCCSÐ đạt trong sạch vững mạnh với tỷ lệ cao; riêng năm 2018, có 95% đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trên 80% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 83%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 13%.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian tới, Ðảng bộ Quân sự tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Ðảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng và đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT vững mạnh về tư tưởng và tổ chức; nâng cao sức mạnh tổng hợp khả năng sẵn sàng chiến đấu cho LLVT góp phần cùng các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng tỉnh Ðiện Biên ngày càng giàu mạnh.

Ðại tá Nguyễn Thanh Nghị

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Tin khác

Back To Top