Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

LĐLĐ tỉnh

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

08:54 - Thứ Hai, 31/10/2016 Lượt xem: 2817 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy Điện Biên, Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, ngày 25/10 LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 451/KH-LĐLĐ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt một số nội dung: Phối hợp tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp công đoàn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, trước hết là của người đứng đầu các cấp công đoàn.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên bản tin hoạt động Công đoàn tỉnh, trang thông tin điện tử Công đoàn tỉnh, các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Hàng năm trong dịp triển khai các hoạt động của Tháng Công nhân, các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc lựa chọn, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng thời, yêu cầu các cấp công đoàn cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn theo chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Như Hoa (LĐLĐ tỉnh)
Bình luận