Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Quân sự tỉnh

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

09:08 - Thứ Hai, 19/12/2016 Lượt xem: 3627 In bài viết
ĐBP - Là một trong những đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) gương mẫu thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đang phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW để triển khai đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào cuộc sống. Coi đó là động lực quan trọng để xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương.

Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) cho cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh xây dựng kế hoạch, quán triệt, triển khai thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn LLVT tỉnh phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả, làm từ trên xuống, từ trong cấp ủy, tổ chức đảng ra toàn đảng bộ và đơn vị, cấp trên làm trước để nêu gương cho cấp dưới và quần chúng noi theo, nhất là đối với là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp; lựa chọn những nội dung còn hạn chế, yếu kém để tập trung giải quyết dứt điểm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đến nay, 100% tổ chức đảng các cấp trong LLVT tỉnh đã triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Thông qua quán triệt, học tập cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong LLVT tỉnh nhận thức đúng, đủ mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; xác định đây là một nội dung trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Để Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn LLVT tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05-CT/TW; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt thực hiện tốt việc nêu gương, tự giác học trước, làm trước, nói ít làm nhiều, mang lại hiệu quả thiết thực; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, có tổ chức học tập, có tự phê bình và phê bình theo nội dung kế hoạch và đăng ký phấn đấu của cá nhân; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay; tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở tất cả các cấp trong LLVT tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Nghị

(Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh)

Bình luận
Back To Top