Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Mường Ảng triển khai thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2019

09:12 - Thứ Sáu, 12/04/2019 Lượt xem: 3287 In bài viết

ĐBP - Ðảng bộ huyện Mường Ảng hiện có 50 tổ chức cơ sở đảng, 189 chi bộ trực thuộc đảng bộ sơ sở, với 2.389 đảng viên. Nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Huyện ủy Mường Ảng đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về tổ chức học tập Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2019, với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Ông Lò Văn Khụt (ngoài cùng bên phải), Phó Bí thư Ðảng ủy xã Mường Ðăng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân bản Pọng, xã Mường Ðăng (huyện Mường Ảng).

Trên cơ sở Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng đã ban hành Kế hoạch số 83-KH/HU, ngày 14/12/2018 của Huyện ủy Mường Ảng về học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019; Hướng dẫn, phân công báo cáo viên giúp đỡ các chi, đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện trực tiếp quán triệt Chỉ thị, xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo nội dung chuyên đề năm 2019 ở địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Chuyên đề; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Ðảng bộ Mường Ảng xác định, yêu cầu đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng phải luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan tới nội dung của chuyên đề. Cụ thể như là, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, mà việc triển khai học tập Chỉ thị 05 theo chuyên đề 2019 trên địa bàn huyện Mường Ảng đến thời điểm này (trung tuần tháng 4), đã đạt kết quả tích cực. Toàn Ðảng bộ huyện có 50/50 chi, đảng bộ cơ sở; 189/189 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã triển khai xong việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019 (1 lớp cấp huyện, 14 lớp cấp cơ sở). Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập 2.145/2.389, đạt 90%; cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, ban, ngành chưa phải là đảng viên tham gia học tập trên 200 lượt. Số lượng cán bộ, đảng viên tham gia đăng ký học tập và làm theo Chỉ thị 05 Chuyên đề năm 2019 là 1.633/2.600 đảng viên...

Ðồng chí Nguyễn Tiến Ðạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Ảng, cho biết: Ðể việc quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019 được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Huyện ủy đã và đang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể phải thường xuyên phát động các đợt thi đua học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, ngày truyền thống của đơn vị, tổ chức. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019; trong đó xác định rõ nội dung cụ thể, phương hướng phấn đấu và giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc này sẽ là căn cứ để đánh giá, phân loại, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm. Ðồng thời, Ðảng bộ sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhân rộng điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Ngối Cáy là một trong những đơn vị triển khai tốt việc học và làm theo Bác. Ðồng chí Nguyễn Ðức Quang, Bí thư Ðảng ủy xã, cho biết: Ðảng bộ xã Ngối Cáy có 12 chi bộ trực thuộc (9 chi bộ thôn bản, 3 chi bộ trường học) với 135 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy về việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai theo chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Xã đã tổ chức 13 buổi quán triệt học tập Chỉ thị 05 chuyên đề 2019; trong đó, 1 buổi cấp xã, 12 buổi cấp thôn bản. Sau triển khai học tập đã có 98% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chuyên đề học tập theo Bác năm 2019.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận