Thông báo bán đấu giá tài sản

04:15 - Thứ Sáu, 30/12/2016 Lượt xem: 2175 In bài viết

SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRUNG TÂM DVBĐGTS                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 87/TB-TTDVBĐGTS                                                    Điện Biên, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân xã Thanh Nưa huyện Điện Biên ký hợp đồng.

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

- Tài sản bán đấu giá là: lô gỗ Thông gẫy đổ, cụt ngọn, chết đứng còn nằm trong rừng tại đội 17 bản Giảng, tiểu khu 717a, khoảng 2, lô 12 thuộc rừng trồng là rừng sản xuất của Ủy ban nhân dân xã Thanh Nưa gồm 196 lóng, khúc gỗ Thông đuôi ngựa (gỗ tròn nhóm V),  khối lượng: 100,120 m3.

- Giá khởi điểm để bán đấu giá được xác định như sau: 122.588.440 đồng ( Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm bốn mươi đồng) Giá trên đã bao gồm thuế tài nguyên.

2. Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức bán đấu giá:

- Thời hạn thông báo bán đấu giá: Từ ngày 29/12/2016 đến ngày 05/01/2017;

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 7 giờ  ngày 29/12/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/01/2017 tại đội 17 bản Giảng, tiểu khu 717a, khoảng 2, lô 12 thuộc rừng trồng là rừng sản xuất tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

-Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 7 giờ  ngày 29/12/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/01/2017; tại Ủy ban nhân dân xã Thanh Nưa hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Điện Biên.

- Thời hạn, địa điểm tổ chức bán đấu giá: vào 8 giờ 00 phút ngày 07/01/2017 tại Hội trường tầng III, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Điện Biên.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 18.380.000 đồng

(Viết bằng chữ: Mười tám triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

3. Chi tiết xin liên hệ :

- Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên. ĐT: 02303.953.626 hoặc 02303.829.091

Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

- Ủy ban nhân dân xã Thanh Nưa;  ĐT: 02303.735.065

Địa chỉ: Đội 13, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa điểm thông báo trên để đăng  ký tham gia đấu giá mua tài sản./. 

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên;                                                                              KT. GIÁM ĐỐC

- UBND xã Thanh Nưa;                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC

- Báo Điện Biên phủ;

- Niêm yết tại: (nơi có tài sản bán đấu giá)                               

TTDVBĐGTS; UBND xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên

- Lưu TT.                                                                                                           Nguyễn Thị Ngư

Bình luận