Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hỏi - đáp chính sách thuế

09:01 - Thứ Tư, 23/09/2020 Lượt xem: 9175 In bài viết

Hỏi: Công ty mua ô tô 5 chỗ ngồi đã qua sử dụng của doanh nghiệp với giá 2 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 200 triệu đồng. Vậy công ty có được kê khai khấu trừ thuế hay không, khoản trích khấu hao tài sản cố định (TSCÐ) có được tính vào chi phí được trừ không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3, Ðiều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại Ðiều 9 Thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.”

Căn cứ Tiết e, Ðiểm 2.2, Khoản 2, Ðiều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Ðiều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) hướng dẫn các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô).

Căn cứ Tiết a, Khoản 1, Ðiều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định về xác định nguyên giá của tài sản cố định:

“Nguyên giá TSCÐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ) là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác”.

Căn cứ Khoản 2, Ðiều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định về thời gian trích khấu hao TSCÐ.

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCÐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCÐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến) và các trường hợp khác”.

Căn cứ các quy định trên:

1. Về khấu trừ thuế GTGT đối với ô tô 5 chỗ ngồi như sau:

Công ty không kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn nên chỉ được khấu trừ thuế GTGT 160 triệu đồng, số thuế GTGT 40 triệu đồng còn lại không được khấu trừ sẽ tính vào nguyên giá TSCÐ.

2. Về chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN đối với khoản khấu hao TSCÐ của xe ô tô đã qua sử dụng:

- Xác định nguyên giá TSCÐ: bao gồm giá mua trên hóa đơn hợp lệ, tiền thuế GTGT không được khấu trừ, lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) theo quy định tại Tiết a, Khoản 1, Ðiều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

- Xác định thời gian trích khấu hao TSCÐ theo Khoản 2, Ðiều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

- Chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN: Công ty khấu hao TSCÐ là xe ô tô theo nguyên giá và thời gian trích khấu hao như trên. Do nguyên giá TSCÐ vượt quá 1,6 tỷ nên số tiền khấu hao TSCÐ được đưa vào chi phí được trừ tương ứng với nguyên giá 1,6 tỷ đồng.

TTHT
Bình luận