Video

Chung một niềm tin

Thứ Sáu, 29/01/2021 22:31 Lượt xem: 5430 In bài viết

ĐBP - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội và nhận được sự mong đợi của muôn triệu trái tim đồng bào cả nước với tất cả niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, sáng suốt của Đại hội. Xứng đáng với niềm tin yêu ấy, các đại biểu tham dự Đại hội đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ tham gia vào dự thảo các văn kiện. 

Xác định việc góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị lớn trong toàn Đảng, tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng để nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Chính vì thế sau 3 ngày làm việc chính thức của Đại hội đã có 36 ý kiến phát biểu tại hội trường và 788 ý kiến phát biểu tại Đoàn tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong không khí phát biểu, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ; các đại biểu đại diện cho các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan thảo luận bổ sung lý luận, nhiều vấn đề từ thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong dự thảo các văn kiện Đại hội. Tựu trung các đại biểu đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Không chỉ ở quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện mà dự thảo văn kiện lần này có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Dự thảo các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng Dân", hoà quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với trí tuệ, tâm huyết của mình các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ các nội dung về các vấn đề đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiều nội dung về xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại hóa, xứng đáng là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương... cũng đã được các đại biểu quan tâm, làm rõ tại phiên thảo luận tại hội trường.

Theo các đại biểu việc tập trung thảo luận, đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045... đã có nhiều nội dung tiếp tục được làm rõ hơn, cụ thể hơn. Những ý kiến tâm huyết, trí tuệ đóng góp của các đại biểu tại Đại hội thể hiện sự trách nhiệm cao với những công việc chung của Đảng, của đất nước. Sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đại hội chính là cơ sở để Đại hội XIII của Đảng thành công đề ra các quyết sách đúng đắn đưa đất nước phát triển phồn thịnh, an khang, vững bền. Tất cả vì một kỳ Đại hội thành công, một đất nước phát triển phồn vinh; vì cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Minh Thùy