Đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

ĐBP - Nhiệm kỳ IX (2008 - 2013), Công đoàn các cấp trong tỉnh đã có sự đổi mới sáng tạo và đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực hoạt động đáp ứng nguyện vọng của đông đảo CNVCLĐ và đóng góp quan trọng và sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Các cấp công đoàn trong tỉnh xác định những khó khăn trong nhiệm kỳ, xây dựng các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực công tác, điều kiện của từng cơ sở. Phát huy vai trò công đoàn tham gia quản lý kinh tế - xã hội và thực hiện chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tham gia với các cấp chính quyền biện pháp cụ thể giải quyết những vấn đề thiết thực, bảo đảm chế độ chính sách cho đoàn viên và người lao động, tăng cường quản lý Nhà nước về ATVSLĐ, chính sách tiền lương, BHXH, HBYT nhà ở, đất ở và điều kiện làm việc và nghỉ ngơi.

Đồng chí Hoang Ngọc Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ cho gia đình chị Giàng Thị Xuân, đoàn viên công đoàn cơ sở Hội LĐPN tỉnh. Ảnh: Tiến Dũng

Tổ chức công đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể chủ động với các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp, phát hiện những tồn tại, bất cập có kiến nghị kịp thời với nhà quản lý, sử dụng lao động có biện pháp khắc phục. Công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo các cơ quan đơn vị tổ chức Đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị người lao động, tổ chức cho đoàn viên và người lao động tham gia ý kiến xây dựng vào các quy chế cơ quan đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, thoả ước lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ phát triển trong doanh nghiệp.

Phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp thực hiện, vận động thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia. Thông qua tổ chức các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân gương mẫu, tiêu biểu điển hình tiên tiến, như: phong trào thi đua "Lao động giỏi - lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Xây dựng nguồn cán bộ công chức "Trung thành sáng tạo - tận tụy - gương mẫu "phong trào thi đua "Liên kết phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và pháp triển nông thôn"... đã có 58 công trình sản phẩm hoàn thành gắn biển chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước của tỉnh, của tổ chức công đoàn; có 5.146 sáng kiến, giải pháp ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, công tác giá trị làm lợi 538,7 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã thực hiện 131 đề tài cấp bộ ngành và 4.847 đề tài cấp cơ sở; có 9 đoàn viên công đoàn được cấp bằng “Lao động sáng tạo”. Hằng năm có 95% cơ quan đơn vị đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa .... Công tác xã hội từ thiện, công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ công nhân lao động nghèo được 5,567 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở "mái ấm công đoàn "; nhà công vụ cho giáo viên vùng cao.

Công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ. Công đoàn các cấp đã phát triển 9.434 đoàn viên, thành lập được 265 CĐCS, vượt chỉ tiêu Tổng liên đoàn giao. Cùng với đó là các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp đã đào tạo, tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn cho 100% cán bộ công đoàn; áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động công đoàn... cải tiến lề lối làm việc của cán bộ công đoàn thiết thực và hiệu quả hơn.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội X công đoàn tỉnh là "Dân chủ, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển bền vững". Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới, nhiệm kỳ tới các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Nâng cao năng lực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, thanh tra, kiểm tra giám sát và phản biện xã hội, việc thực hiện chế độ chính sách tại các cơ quan đơn vị. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển trong các doanh nghiệp. Hoạt động công đoàn phải có trọng tâm, hướng về cơ sở vì người đoàn viên và người lao động. Xây dựng CĐCS vững mạnh, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động, tổ chức công đoàn cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp là: Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở, cán bộ công đoàn phải sâu sát cơ sở, gần gũi với đoàn viên và người lao động, lắng nghe ý kiến, kiến nghị giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, nhất là vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên và người lao động; hoạt động công đoàn phải biết tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền. Tăng cường mối quan hệ và thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp với các cấp, các ngành trong hệ thống công đoàn; chủ động xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, các chương trình công tác chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ của địa phương. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của các cấp công đoàn. Tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động chú trọng phối hợp tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị cán nộ công chức: Xây dựng quy chế, quy định thật sự thiết thực với nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Tăng cường chỉ đạo điểm, tổng kết, xây dựng mô hình, phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, trí tuệ của đoàn viên công đoàn, đào tạo, bồi dưỡng tập huấn, chuẩn hóa cán bộ công đoàn: Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng thông tin báo cáo của Ban chấp hành. Ban thường vụ và từng ủy viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn.

Hoàng Ngọc Vinh

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác