Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết TW 4

ĐBP - Những năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân đang tập trung triển khai học tập, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên càng có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng đảng.

Với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức liên minh chính trị; liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Mặt trận Tổ quốc là bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương và thống nhất hành động của các thành viên. Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có ý nghĩa quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Cho nên MTTQ và các tổ chức thành viên có vai trò quan trọng là cầu nối để nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 4, từ đầu năm đến nay, ủy ban MTTQ tỉnh  và các đoàn thể nhân dân căn cứ các quy định và hướng dẫn của cấp trên, tổ chức hội nghị để phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch đến toàn thể đoàn viên, hội viên. Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên đã triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo kế hoạch; hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân theo quy định. Trong kiểm điểm tập trung vào 3 vấn đề: tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những điều đảng viên không được làm. Đề xuất với cấp uỷ và cơ quan có thẩm quyền để xây dựng cơ chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức, đoàn thể nhân dân.

Trong Nghị quyết TW 4, Đảng ta đã chỉ rõ thực tế hiện nay có một bộ phận  cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, cục bộ, tham nhũng, lãng phí... Thực trạng đó đòi hỏi MTTQ và các tổ chức thành viên: đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân... phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí, thống nhất trong nhân dân. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên cần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. MTTQ cũng cần phát huy vai trò là cầu nối để nhân dân phát huy vai trò giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước. MTTQ tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước tham gia xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân; cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân...

Vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên cũng được chỉ rõ tại Nghị quyết, nhất là ở phần tổ chức thực hiện. Theo đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân có trách nhiệm tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Sau khi có các văn bản hướng dẫn của TW và Tỉnh uỷ, ủy ban MTTQ tỉnh đã có chương trình, kế hoạch để tham gia cùng tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết. Cụ thể như: Ban Thường vụ ủy ban MTTQ tỉnh đã họp bàn và thống nhất chỉ đạo Đảng đoàn mặt trận, ban thường trực, cán bộ, công chức nghiên cứu kỹ nghị quyết cùng các chỉ thị kế hoạch hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Nghị quyết trong cơ quan, đội ngũ cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, ban thường trực đề xuất xây dựng cơ chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận và các tổ chức đoàn thể; xây dựng cơ chế để mặt trận các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Để Nghị quyết TW 4 đi vào cuộc sống, hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở phải làm tốt công tác tuyên truyền, học tập, thực hiện nghị quyết. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan này phải thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, kiên quyết, thực chất, tránh hình thức, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp uỷ tổ chức đảng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, uốn nắn kịp thời thiếu sót của cán bộ, đảng viên.

Đạt Thương

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA