• user warning: Error writing file '/tmp/MYDypxu7' (Errcode: 28) query: SELECT node.title AS node_title, node.nid AS nid, node.language AS node_language, node.nid AS node_nid FROM node node LEFT JOIN content_field_latinnoibat node_data_field_latinnoibat ON node.vid = node_data_field_latinnoibat.vid WHERE ((node_data_field_latinnoibat.field_latinnoibat_value) = ('Sự kiện nổi bật')) AND (node.status = 1) ORDER BY node_nid DESC LIMIT 0, 4 in /var/www/html/DB/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query_default.inc on line 1150.
  • user warning: Error writing file '/tmp/MYpSS1JZ' (Errcode: 28) query: SELECT node.title AS node_title, node.nid AS nid, node.language AS node_language, node.nid AS node_nid FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.vid = term_node.vid WHERE (node.status = 1) AND (term_node.tid = 14) AND (node.nid != 343) ORDER BY node_nid DESC LIMIT 0, 20 in /var/www/html/DB/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query_default.inc on line 1150.
Thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu mới
ĐBP - Để thực hiện Nghị định số 02/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung mới, ngày 22/04/2011, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1578/BHXH-BT hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung mới (830.000 đồng).
1. Áp dụng mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng làm cơ sở tính mức tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ ngày 01/05/2011 đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và đối tượng quy định tại Mục 6 Phần D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTB&XH ngày 30/01/2007 của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ.
2. Áp dụng mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng làm cơ sở tính mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn, tính mức đóng BHXH tự nguyện.
2.1. Từ ngày 01/05/2011, mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng 830.000 đồng/tháng, cao nhất bằng 16.600.000 đồng/tháng và được tính theo công thức sau:
Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn = 830.000 + m x 50.000 (đồng/tháng). Trong đó: m là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 (0; 1; 2; 3) do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
Người tham gia đóng BHXH tự nguyện lần đầu, người đang tham gia đóng BHXH tự nguyện theo tháng và người đang tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lại mức thu nhập tháng đóng BHXH thì mức đóng căn cứ tỷ lệ % đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại Luật BHXH và mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn theo hướng dẫn tại điểm này.
2.2. Người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký đóng theo quý hoặc 06 tháng/lần mà đã nộp đủ số tiền vào quỹ BHXH trước ngày 01/05/2011 thì không phải đóng bù số tiền do chênh lệch giữa tiền lương tối thiểu mới và tiền lương tối thiểu cũ đến hết kỳ hạn đã đăng ký đóng; đến kỳ hạn đóng BHXH tiếp theo mức thu nhập tháng đóng BHXH và mức đóng BHXH theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục này.
Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đăng ký đóng theo quý hoặc 6 tháng/lần nhưng trước ngày 01/05/2011 chưa nộp đủ tiền hoặc sau đó thực hiện đóng hằng tháng thì từ ngày 01/05/2011 mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện phải điều chỉnh theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục này.
3. Áp dụng mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng làm cơ sở tính mức đóng BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT từ ngày 01/05/2011.
3.1. Đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT (đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, người nghèo, người có công) đã đóng BHYT và được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/05/2011 còn giá trị sử dụng thì cơ quan BHXH ký phụ lục hợp đồng với đơn vị quản lý đối tượng để điều chỉnh số tiền phải đóng BHYT tương ứng với số lượng đối tượng đã cấp thẻ BHYT, chênh lệch tăng thêm giữa mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng với 730.000 đồng/tháng và số tháng tính từ tháng 05/2011 đến hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT đã cấp.
3.2. Đối tượng được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng (người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên, người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp mà có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ), tham gia BHYT từ ngày 01/05/2011 thì tính mức đóng BHYT bao gồm phần đối tượng tự đóng và phần hỗ trợ của ngân sách theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.
Trường hợp người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên đã nộp đủ tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT và được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/05/2011, thì không phải đóng bù phần chênh lệch tăng thêm.
3.3. Đối tượng tự nguyện tham gia BHYT từ ngày 01/05/2011 thì tính mức đóng BHYT theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.
Trường hợp người tham gia BHYT đã nộp đủ tiền vào quỹ BHYT trước ngày 01/05/2011 thì không phải đóng bù phần chênh lệch tăng thêm.
T.A ( BHXH tỉnh)

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA