Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đảng trong đảng bộ Quân khu 3

14:46 - Thứ Ba, 31/10/2023 Lượt xem: 4226 In bài viết

Công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng đó, những năm qua, Đảng ủy Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác KT, GS, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhằm tăng cường công tác KT, GS của Đảng trong Quân đội, thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa III) về “Một số vấn đề tổ chức Đảng trong Quân đội”, Quân ủy Trung ương đã thành lập ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, cuối năm 1963, Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn hợp nhất thành Quân khu 3. Để kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, Quân ủy Trung ương đã chỉ định Quân khu ủy gồm 12 đồng chí do đồng chí Hoàng Sâm, Tư lệnh Quân khu làm Bí thư. Ngày 1-11-1963, Hội nghị Quân khu ủy đã họp bầu ra Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí do đồng chí Nguyễn Quyết, Phó chính ủy Quân khu làm Trưởng ban. Từ đó, ngày 1-11 hằng năm trở thành ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ Quân khu 3.

Ngay sau khi thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, ngành Kiểm tra Đảng của Quân khu không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế, ngày càng phát triển, trưởng thành vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Qua các thời kỳ cách mạng, do yêu cầu nhiệm vụ, có những thời điểm Quân khu phải chia tách, sáp nhập nhưng các thế hệ cán bộ kiểm tra các cấp luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm, làm tròn chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng, luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Những năm gần đây, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác KT, GS của Đảng đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác KT, GS luôn được cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân khu coi trọng và đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao. Đặc biệt từ sau Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; cấp ủy, UBKT các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của trên về công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng.

Lãnh đạo Quân khu 3 trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát với cơ quan Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Quân khu.

UBKT Đảng ủy Quân khu đã tham mưu cho Đảng ủy Quân khu ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, ban hành quy chế, quy định và kế hoạch công tác KT, GS nhiệm kỳ, triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ, LLVT Quân khu. Quá trình thực hiện thường xuyên kiện toàn UBKT các cấp đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc; cấp ủy các cấp đã coi trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác KT, GS, nhất là với cán bộ kiểm tra chuyên trách. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho hàng nghìn lượt cấp ủy viên và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp; kịp thời kiện toàn bổ sung ủy viên UBKT các cấp.

Thực hiện quy chế phối hợp công tác KT, GS, Đảng ủy Quân khu trực tiếp chỉ đạo UBKT Đảng ủy Quân khu phối hợp với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn tiến hành có hiệu quả công tác KT, GS đối với cấp ủy cơ quan quân sự các cấp và cấp ủy cơ quan, ban, ngành địa phương trong quán triệt, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Đối tượng KT, GS được mở rộng với nhiều loại hình tổ chức đảng địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... Nội dung KT, GS bảo đảm toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề đang được cấp ủy các cấp quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng; công tác xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác tuyển quân, xây dựng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội... 

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, UBKT Đảng ủy Quân khu thường xuyên phối hợp với các cơ quan khối pháp chế Quân khu trao đổi, nắm tình hình, xác định nội dung, đối tượng, kịp thời phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đúng quy trình và thẩm quyền, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở, không để đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp và vụ việc kéo dài.

Từ năm 2018 đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ, LLVT Quân khu đã kiểm tra hơn 5.400 tổ chức đảng và 22.751 đảng viên; giám sát hơn 1.800 tổ chức đảng và 11.330 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 15 tổ chức đảng và 112 đảng viên; thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 350 đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 27 đảng viên. Các cuộc KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm, bảo đảm khách quan, công minh, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng lỗi vi phạm.

Mặt khác, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KT, GS, ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ Quân khu luôn trong sạch vững mạnh, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống “Giữ vững tính Đảng, đoàn kết, chủ động, công minh, chính xác” của ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân khu.

Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Quân khu 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhất là Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác KT, GS trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025. Thường xuyên quán triệt và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, trước hết là bí thư, phó bí thư cấp ủy đối với nhiệm vụ KT, GS; lấy việc lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng là mục tiêu xuyên suốt của công tác KT, GS. Quan tâm KT, GS kết quả triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết và chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định, kỷ luật của tổ chức đảng gắn với cấp ủy viên, cán bộ chủ trì.

Trước mắt, tập trung hoàn thành kế hoạch KT, GS nhiệm kỳ 2020-2025; KT, GS đối với các tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc xem xét, đánh giá, kết luận, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong từng đảng bộ và các đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ, LLVT Quân khu 60 năm qua, UBKT Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho hàng nghìn đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên. Cấp ủy, UBKT các cấp đã tặng bằng khen, giấy khen cho hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu. Cơ quan UBKT Đảng ủy Quân khu nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 2 lần được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng; năm 2023, được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2018-2023.

Trung tướng NGUYỄN QUANG CƯỜNG,

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top