Chính trịXây dựng Đảng

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

09:37 - Thứ Ba, 17/10/2023 Lượt xem: 1852 In bài viết

ĐBP - Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng Ðảng. Xác định được tầm quan trọng, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng; đưa công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Ðoàn kiểm tra Huyện ủy Mường Ảng kiểm tra công tác triển khai nghị quyết tại Ðảng bộ xã Nặm Lịch.

Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không để người thân trong gia đình lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng về các nội dung: Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác; thực hiện dân chủ trong Ðảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, “lợi ích nhóm”, lãng phí trong các khâu quản lý và sử dụng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước; mua sắm trang thiết bị; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, công sản; việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí, sử dụng, khen thưởng và thực hiện chính sách cán bộ.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng đã góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tình trạng tham nhũng, “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”, tha hóa quyền lực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 8 đảng viên bằng hình thức khai trừ; đình chỉ sinh hoạt đảng 5 đảng viên; nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 5 đảng viên bằng hình thức khai trừ; đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đảng viên.

Ðổi mới trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Ðảng với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” đã góp phần nắm bắt sâu sát tình hình cơ sở, kịp thời ngăn chặn, cảnh báo, hạn chế tối đa tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị. Góp phần từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Ðảng, siết lại kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng của địa phương. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố… ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Ðể làm tốt công tác kiểm tra trong tình hình mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, ngăn ngừa những sai phạm có thể xảy ra, Huyện ủy Mường Ảng xác định tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ðồng thời, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra vi phạm hoặc tái phạm. Thực hiện kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như: công tác cán bộ; quản lý công sản; kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top