Chính trịXây dựng Đảng

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng

09:58 - Chủ Nhật, 29/10/2023 Lượt xem: 2318 In bài viết

ĐBP - Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra giám sát (KTGS), kỷ luật Ðảng trong công tác xây dựng Ðảng, những năm qua Tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác KTGS theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Ðoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ làm việc với Ðảng ủy xã Chà Nưa về công tác thực hiện nghị quyết. Ảnh: C.T.V

Những năm qua, UBKT Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng chương trình KTGS toàn khóa, hàng năm; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hóa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS. Cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác KTGS và kỷ luật của Ðảng tới cán bộ, công chức, đảng viên trong Ðảng bộ tỉnh.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chương trình KTGS năm 2023 của Tỉnh ủy; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình KTGS năm 2024 bảo đảm nội dung trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vi phạm, những đơn vị đã lâu chưa kiểm tra, giám sát, những vấn đề khó khăn, bất cập mới nảy sinh. Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp chủ động ban hành chương trình, kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ KTGS theo chức năng, nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan thanh tra Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc thực hiện KTGS, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm.

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp trong Ðảng bộ tỉnh tiến hành kiểm tra 178 tổ chức đảng và 281 đảng viên, có 121 đảng viên là cấp ủy viên (chiếm 43,06% tổng số đảng viên được kiểm tra). Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 8 tổ chức đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ðiện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030… Cấp ủy cấp huyện và tương đương kiểm tra 34 tổ chức đảng, 35 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 136 tổ chức đảng, 79 đảng viên; chi bộ kiểm tra 167 đảng viên. Qua kiểm tra, đã kết luận 160 tổ chức đảng và 261 đảng viên; trong đó 28 tổ chức đảng và 26 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật Ðảng.

Cũng trong 9 tháng qua, cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 85 tổ chức đảng và 246 đảng viên, có 69 đảng viên là cấp ủy viên. Qua giám sát, đã kết luận 62 tổ chức đảng và 237 đảng viên; trong đó, 7 tổ chức đảng, 9 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp giám sát 69 tổ chức đảng, 44 đảng viên, 30 đảng viên là cấp ủy viên.

Nội dung giám sát chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, quy hoạch, sử dụng đất đai; công tác đầu tư, tài chính và công tác cán bộ; thực hiện các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Ðảng; thực hiện chức trách nhiệm vụ, kê khai tài sản, thu nhập, việc tu dưỡng, giữ gìn đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ðảng…

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 13 đảng viên (có 5 đảng viên là cấp ủy viên). Nội dung kiểm tra việc thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; việc kê khai lý lịch đảng viên… Qua kiểm tra, đã kết luận 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, đến mức phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khiển trách.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác KTGS đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ đó, góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước.

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top