Pháp luậtAn ninh, trật tự

Nỗ lực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

16:24 - Thứ Tư, 04/10/2023 Lượt xem: 3977 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm; những năm qua các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo quy định, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp được giải quyết kịp thời, không phát sinh đơn thư tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện tập thể, đông người.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” UBND huyện Nậm Pồ tiếp công dân, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Phương Linh

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, thủ trưởng sở, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, bố trí thời gian tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ phức tạp, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của cơ quan, đơn vị, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vì quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Việc tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm; quá trình xử lý, giải quyết vụ việc đã bám sát vào quy trình xử lý đơn và các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc được giải quyết đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần tạo được niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền. Ðặc biệt, quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị, các cấp, các ngành trong tỉnh.

Ðến hết tháng 7/2023, số lượt tiếp công dân toàn tỉnh là 1.385 lượt; số người được tiếp 1.778 người, số vụ việc là 1.352 vụ. Trong đó, tiếp thường xuyên là 974 lượt, số người được tiếp 1.209 người; tiếp định kỳ của thủ trưởng các cấp, ngành, địa phương là 411 lượt, số người được tiếp 569 người.

Kết quả tiếp nhận, xử lý đơn: Tổng số đơn đã tiếp nhận là 1.896 đơn (trong đó 11 đơn kỳ trước chuyển sang, 1.885 đơn tiếp nhận trong kỳ), đã xử lý 1.885 đơn; 1.587 đơn đủ điều kiện, 1.587 vụ việc. Qua phân loại, xử lý có 979 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại 36 đơn; tố cáo 12 đơn; kiến nghị phản ánh 931 đơn).

Về kết quả giải quyết khiếu nại, trong tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền 36 đơn, 36 vụ đã giải quyết 29/36 vụ (gồm 16 vụ giải quyết bằng quyết định hành chính, 13 vụ rút đơn thông qua hình thức giải thích thuyết phục). Ðến thời điểm báo cáo còn 7 vụ mới phát sinh đang giải quyết. Công tác giải quyết tố cáo, tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền 12 đơn, đã giải quyết 11/12 vụ (4 vụ rút toàn bộ nội dung tố cáo; 7 vụ giải quyết bằng quyết định hành chính). Ðến thời điểm báo cáo còn 1 vụ mới phát sinh đang giải quyết.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, ngành và các huyện, thị xã, thành phố chú trọng quan tâm. Theo đó, trong kỳ báo cáo các cấp, ngành đã triển khai được 31 cuộc thanh tra tại 42 đơn vị (cấp tỉnh 11 cuộc tại 11 đơn vị; cấp huyện 20 cuộc tại 31 đơn vị). Nội dung thanh tra lồng ghép 4 nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Ðến thời điểm báo cáo đã kết thúc 27 cuộc, ban hành kết luận. Qua thanh tra, phát hiện một số tồn tại và đã kiến nghị xử lý, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra tồn tại.

Có thể khẳng định, việc thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, các cấp, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và có giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng cùng cấp, giữa cơ quan chức năng cấp tỉnh với các địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy trình tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân ở cấp huyện và cấp xã. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp số liệu báo cáo trên phần mềm hệ thống báo cáo định kỳ theo Thông tư 02/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh...

Phương Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top