Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

07:49 - Thứ Tư, 21/12/2022 Lượt xem: 2677 In bài viết

ĐBP - Trước tình trạng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và những kẻ chống đối cực đoan tiếp tục thực hiện các hoạt động xuyên tạc, bôi nhọ, kích động chống phá Đảng, Nhà nước; tuyên truyền đạo trái pháp luật… làm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiềm ẩn nhân tố phức tạp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng đấu tranh của tỉnh đã tăng cường nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Ban chỉ đạo tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trọng tâm là định hướng, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh góp phần cung cấp thông tin, thể hiện quan điểm đúng đắn trên từng lĩnh vực: kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh trong tỉnh, trong nước, quốc tế.

Trong năm 2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban báo chí và hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh (1 lần/tháng), kịp thời định hướng các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin, phản ánh trung thực tình hình quốc tế, trong nước và trong tỉnh. Định kỳ hàng tháng thông tin chuyên đề, thông tin tổng hợp, thông tin về tình hình an ninh tư tưởng, bản tin sinh hoạt chi bộ (phát hành 3.030 cuốn/tháng); hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt tháng 10 vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng: UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, việc ký kết chương trình phối hợp này nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng; sự đồng thuận, nhất trí cao về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Từ đó góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tỉnh. Công tác phối hợp sẽ tập trung vào việc chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh. Tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh và các địa phương có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài khi xét xử các vụ án lớn... Đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội...

Các cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin tích cực, chính thống và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng. Báo Điện Biên Phủ duy trì thường xuyên các chuyên mục: Xây dựng Đảng, Sinh hoạt tư tưởng, Cùng suy ngẫm, Đại đoàn kết, Vì người nghèo, Phòng chống tham nhũng, lãng phí... Nội dung tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục lòng yêu nước cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường gương người tốt, việc tốt với mục tiêu “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Chuyên mục “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên báo Điện Biên Phủ điện tử hoạt động tích cực, hiệu quả vừa góp phần nâng cao chất lượng; đồng thời thể hiện rõ quan điểm đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Cũng trong năm các cơ quan chức năng trong tỉnh đã xác minh, làm rõ 103 trường hợp vi phạm trên không gian mạng; kịp thời xử lý với các hình thức gọi hỏi răn đe, yêu cầu xoá bài viết, cam kết không tái phạm, xử lý vi phạm hành chính; báo cáo vi phạm và có văn bản trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm theo quy định.

Việc triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp thực hiện của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng vững chắc.

Minh Thùy (Văn phòng Tỉnh ủy)
Bình luận
Back To Top