Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh niên với sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

09:57 - Thứ Hai, 06/11/2023 Lượt xem: 1740 In bài viết

ĐBP - Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng đang tích cực cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã chủ động, thẳng thắn đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, phê phán nhận thức lệch lạc cũng như những hành vi tiêu cực chống đối Ðảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa...

ÐVTN Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham gia diễn đàn Ðảng với thanh niên - Thanh niên với Ðảng, bồi dưỡng các kiến thức về lý tưởng, truyền thống cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam do Hội Cựu chiến binh Ðảng ủy Khối tổ chức.

Những năm gần đây, tình hình thế giới, khu vực liên tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Bởi vậy, các thế lực thù địch đã tận dụng tối đa mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các tin, bài, video, hình ảnh, quan điểm sai trái, xuyên tạc, với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng, chống phá Nhà nước. Chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, kích động tư tưởng ly khai tự trị, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, xuyên tạc lịch sử, tuyên truyền đạo trái pháp luật, làm cho tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn yếu tố phức tạp... Các âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm đó đã và đang tác động không nhỏ đến nhận thức, tâm lý, thái độ của một bộ phận nhân dân, trong đó có lực lượng thanh niên.

Ðứng trước tình hình đó, cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp bộ đoàn từ Trung ương đến địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của một bộ phận thanh niên vẫn còn những bất cập, hạn chế; nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa đầy đủ, sâu sắc. Một số địa phương, có lúc, có nơi việc cung cấp thông tin chính thống cho thanh niên chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Trong khi đó, không ít bạn trẻ còn hạn chế trong khai thác, sử dụng công nghệ thông tin, nhất là sử dụng công nghệ cao trong đấu tranh trên không gian mạng...

Khắc phục thực trạng trên, nhất là thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-TW/NQ ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trước nhất các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đối với lực lượng thanh niên. Thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền theo hướng sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi vùng miền. Cùng với đó, các tổ chức đoàn cũng cần phải chú trọng truyền tải những thông tin tích cực tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên; sưu tầm, nhân lên những tấm gương người tốt việc tốt, các câu chuyện đẹp và nhân văn. Qua đó, giúp những yếu tố tích cực, cái đẹp tự lan tỏa trong đời sống xã hội.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top