Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ

15:35 - Thứ Năm, 30/11/2023 Lượt xem: 692 In bài viết

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-SNV ngày 14/11/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ.

Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ, như sau:

         I. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN ỨNG VỚI TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 21 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

TT

Đơn vị cần tuyển

Vị trí việc làm cần tuyển

Chỉ tiêu

Trình độ chuyên môn

Ngành/ chuyên ngành

Ghi chú

I

Giáo viên Mầm non: 12 chỉ tiêu (Giáo viên mầm non Hạng III, mã số V.07.02.26)

1

Trường Mầm non số 1 xã Nà Nhạn; Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn; Trường Mầm non xã Nà Tấu; Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu; Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng; Trường Mầm non xã Mường Phăng; Trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang; Trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang.

Giáo viên mầm non

12

Cao đẳng sư phạm trở lên

Giáo dục Mầm non

 

II

Giáo viên trung học cơ sở: 05 chỉ tiêu (Giáo viên trung học cơ sở Hạng III, mã số V.07.04.32)

1

Trường THCS xã Nà Tấu;

Trường THCS xã Nà Nhạn; Trường THCS Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng;

Trường TH&THCS Hermann Gmeiner

Giáo viên Toán học

01

Đại học trở lên

Sư phạm Toán học

 

2

Giáo viên Hóa học

01

Sư phạm Hóa học

 

3

Giáo viên Lịch sử

01

Sư phạm Lịch sử

 

4

Giáo viên Địa lý

01

Sư phạm

Địa lý

 

5

Giáo viên Thể dục

01

Giáo dục thể chất

 

IV

Kế toán viên, mã số 06.031: 04 chỉ tiêu

1

Trường Mầm non Hoa Ban; Trường Tiểu học Nam Thanh; Trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang; Trường THCS Tân Bình

Kế toán

 04

Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán; Tài chính

 

 

II. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

Số lượng vị trí việc làm: 03 vị trí, cụ thể như sau:

          1. Vị trí giáo viên Mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26:

Tiêu chuẩn: Đáp ứng các tiêu chuẩn vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26 được quy định tại Điều 3, Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số: 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã hạng, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

          2. Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32:

Tiêu chuẩn: Đáp ứng các tiêu chuẩn vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32 được quy định tại Điều 3, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số: 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã hạng, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

3. Vị trí việc làm nhân viên Kế toán – Mã số 06.031:

Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh Kế toán viên (trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính), Mã số: 06.031, theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài Chính về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, Thuế, Hải quan, Dự trữ.

         III. ĐIỀU KIỆN, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

 1. Điều kiện tuyển dụng
  1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2. Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. Có đơn đăng ký dự tuyển;
 4. Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

 1. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng.

  1. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 1. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 1. Ưu tiên trong tuyển dụng
  1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

        2.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

        2.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

         2.4. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 2.1, khoản 2.2 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Thời hạn: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Điện Biên Phủ.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND thành phố Điện Biên Phủ (tổ 09, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc nộp qua đường bưu chính. Trường hợp nộp qua đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu dự tuyển được gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND thành phố Điện Biên Phủ;

- Người đăng ký dự tuyển gửi 03 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại người nhận kèm theo Phiếu dự tuyển để báo tin;

- Phiếu dự tuyển không trả lại và không sử dụng để xét tuyển viên chức lần sau;

- Mọi thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức sẽ được niêm yết công khai tại phòng Nội vụ thành phố Điện Biên Phủ.

- Mọi chi tiết liên hệ qua Phòng Nội vụ thành phố theo số điện thoại liên hệ. 0215.3810.992; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố theo số điện thoại: 0215.3812.688 để được hướng dẫn, giải đáp theo quy định.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo Thông báo này) vào 01 vị trí việc làm. Nếu người đăng ký xét tuyển vào 02 vị trí sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

- Sau khi có Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ thành phố) để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ... theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
          Lưu ý:

- Người đăng ký dự tuyển không phải làm hồ sơ mà chỉ đăng ký dự tuyển bằng một Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Để đảm bảo quyền lợi cho người dự tuyển, tránh sai sót trong quá trình kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị người đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển mang theo các loại giấy tờ sau để đối chiếu: Giấy khai sinh, các loại văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; căn cước công dân; các giấy tờ chứng minh ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có); 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh (4x6).

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển:

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Dự kiến thu 500 nghìn đồng/thí sinh sau khi kết thúc vòng 1.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo Quyết định số 880/QĐ-SNV ngày 14/11/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.

2. Nội dung tuyển dụng: xét tuyển theo 2 vòng.

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thực hành giảng dạy đối với vị trí việc làm giáo viên; Phỏng vấn đối với vị trí việc làm kế toán.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

 c) Thời gian thi:

- Thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

- Thời gian thi thực hành: Không quá 35 phút/tiết đối với vị trí giáo viên mầm non tùy theo các hoạt động dạy học; không quá 45 phút/tiết đối với vị trí giáo viên trung học cơ sở.

   d) Thang điểm: 100 điểm.

    Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.

    3. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

    - Thời gian: Tổ chức xét tuyển tháng 01/2024.

    - Địa điểm tổ chức xét tuyển:

    + Trường Mầm non 7-5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

         + Trường Tiểu học Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

    + Trường THCS Trần Can, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

 Trên đây là nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của UBND thành phố Điện Biên Phủ.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Điện Biên Phủ./

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hưng

 

Bình luận

Tin khác

Back To Top