Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2022

07:52 - Thứ Tư, 15/02/2023 Lượt xem: 18714 In bài viết

(Tiếp theo kỳ trước)

4. Một số lưu ý khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2022

4.1. Xác định số thuế TNDN tạm nộp của 4 quý năm 2022

Căn cứ Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ quy định thì tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. (Đối với doanh nghiệp, tổ chức có năm tài chính trùng năm dương lịch thì đến ngày 31/1/2023 phải thực hiện tạm nộp 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm 2022).

4.2. Xác định các khoản chi phí được trừ

Doanh nghiệp, tổ chức xác định các khoản chi phí đủ điều kiện được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN được quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

4.3. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo hướng dẫn tại Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 7/11/2022 của Bộ Tài chính, lưu ý tỷ lệ phần trăm (%) tính trên thu nhập tính thuế TNDN khi xác định thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế như sau:

a) Đối với doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

b) Đối với các doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu tại điểm a nêu trên: Doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể, nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

4.4. Kê khai quyết toán thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

a) Kê khai thuế

- Tờ khai giao dịch liên kết: Doanh nghiệp có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

- Các trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết: được quy định chi tiết tại Điều 19 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

b) Xác định chi phí lãi vay được trừ

- Tổng chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN được xác định như sau: Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao tài sản phát sinh trong kỳ.

- Phần chi phí lãi vay không được trừ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo trong thời gian không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân người nộp thuế cần chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ, giải đáp.

TTHT
Bình luận

Tin khác

Back To Top