Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

11:01 - Chủ Nhật, 13/02/2022 Lượt xem: 3993 In bài viết

Hiện nay các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để chia sẻ, phát tán các luận điệu phản động, tạo nên sự nhiễu loạn thông tin, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động về tư tưởng, gây mất lòng tin giữa Nhân dân với Đảng. Với các thủ đoạn của chúng là tăng cường tuyên truyền các bài viết nhằm phủ nhận, xuyên tạc đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng. Cụ thể, chúng tung ra những luận điệu cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo là “mất dân chủ”, “đặc quyền, đặc lợi”, phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có “dân chủ” trong Đảng và trong đời sống xã hội. Chúng đòi hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận quyền lãnh đạo của Đảng… Nhận diện đúng quan điểm sai trái, thù địch, tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Như chúng ta đã biết, ngay từ khi ra đời (3/2/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng. Tại Đại hội VII (1991), Đảng đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng tư tưởng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn kiện qua các kỳ đại hội Đảng đều khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bảo đảm sự thống nhất nhận thức trong toàn Đảng mà còn thể hiện rõ ý chí kiên quyết đấu tranh đối với những luận điệu sai trái, thù địch đi ngược lại tư tưởng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thành tựu thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã minh chứng nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn.  Những thành tựu đạt được trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước, nhất là trong 35 năm đổi mới chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng Việt Nam, phù hợp với quy luật phát triển của thời đại. Đây cũng là mục tiêu chủ yếu mà các thế lực thù địch tập trung chống phá, nhằm làm cho Đảng ta mất phương hướng lãnh đạo, dẫn đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội.

Để tiếp tục đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường giáo dục, xây dựng lập trường, tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, nhận thức sâu sắc Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tăng cường giáo dục bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối lãnh đạo của Đảng. Kịp thời thông tin có định hướng các sự kiện, vấn đề nảy sinh; chỉ rõ dấu hiệu nhận biết chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động sử dụng, giúp cán bộ, chiến sĩ nêu cao cảnh giác, không dao động trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chúng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc chia sẻ thông tin tích cực, bài viết chuyên sâu, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”. Kịp thời bóc gỡ thông tin xấu độc không để thông tin xấu độc lan truyền trong các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đóng quân trao đổi thông tin, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm mới, hiệu quả trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

N.H (theo quankhu2.vn)
Bình luận
Back To Top