Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ thông báo về việc tuyển dụng Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã năm 2022

09:12 - Thứ Hai, 26/09/2022 Lượt xem: 955 In bài viết

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;  Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Thông tư số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc giao số lượng cán bộ, công chức và quy định chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Thông báo số 394/TB-HU ngày 29/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ, về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Pa Tần;

 

Thực hiện Quyết định số 3564/QĐ-SNV ngày 16/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Nậm Pồ; Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2022, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng được Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của cơ quan, đơn vị, tổ chức công tác xác nhận;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã theo quy định;

- Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự tại các xã được giao chỉ tiêu;

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;chuyên ngành: Quân sự cơ sở;

- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản tại Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Có năng lực tổ chức vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Am hiểu và tôn trọng phong tục tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;

- Bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;

- Phải có khả năng phối hợp với đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp huyện có văn bản đề nghị tuyển dụng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Thứ tự ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp người tham gia dự tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên theo điểm a, b, c khoản 2 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

-Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu(Mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao chứng thực giấy khai sinh, hộ khẩu;

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã của cấp có thẩm quyền;

- 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận;

- 02 ảnh 4x6 ghi đầy đủ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh(ảnh được chụp trong khoảng thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

III. QUY TRÌNH, CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển hồ sơ.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2022 đến hết ngày 22/10/2022.

Thời gian xét tuyển: Tháng 10, 11/2022.

Địa điểm nhận hồ sơ:Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Nậm Pồ, Trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, số điện thoại 02153.745.188.

(Người tham gia dự tuyển có thểnộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tạiđịa điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc gửi theo đường bưu chính)

3. Lệ phí tuyển dụng: Không thu phí.

4. Xác định người trúng tuyển

 - Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện quy định tại mục I, II của thông báo này.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

Tuyển dụng 01 chỉ tiêu công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Pa Tần.

UBND huyện Nậm Pồ thông báo công khai nội dung thông báo này trên đài truyền thanh, truyền hình huyện,Trang Thông tin điện tử huyện và niêm yết tại trụ sở UBND huyện, Phòng Nội vụ, trụ sở làm việc của UBND các xã có chỉ tiêu tuyển dụng. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin liên hệ số điện thoại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Nậm Pồ: 02153.745.188; phòng Nội vụ huyện theo số điện thoại: 02153.745.368 để được hướng dẫn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH          

Bùi Văn Luyện      

SỐ  LƯỢNG VÀ CƠ CẤU CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày         /9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ)

 

STT

Vị trí cần tuyển

Chỉ tiêu

Trình độ

Chuyên ngành

Ghi chú

1

Xã Pa Tần

 

 

 

 

 

Chỉ huy Trưởng

Quân sự

1

Trung cấp

trở lên

Quân sự cơ sở

 

 

Tổng cộng

01

 

 

 

Bình luận

Tin khác

Back To Top