Kết quả công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua

09:54 - Thứ Hai, 01/07/2019 Lượt xem: 8062 In bài viết

Mùa A Sơn

Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

ĐBP - Trong giai đoạn 5 năm qua, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh nhà; nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Ðảng, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đạt được nhiều kết quả trên các mặt, khẳng định được vị thế vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 

Ðại biểu trao đổi bên lề Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Huyền Lâm

Thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong hoạt động nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chú trọng công tác đoàn kết, tập hợp các lực lượng trong hệ thống chính trị nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam và tỉnh phát động; đã tập hợp, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo và nhân dân góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Vị thế vai trò của MTTQ Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội.

UBND tỉnh luôn đánh giá cao sự phối hợp hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với UBND tỉnh trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh do Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh đã đề ra.

Thực hiện các quy định của Luật Bầu cử Quốc hội, Luật Bầu cử Ðại biểu HÐND các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; UBND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ xây dựng kế hoạch bầu cử Ðại biểu Quốc hội, Ðại biểu HÐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021), đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn được các đại biểu ưu tú tham gia đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND các cấp; phối hợp lựa chọn nhân sự báo cáo cấp ủy, giới thiệu nhân sự để bầu vào các chức danh chủ chốt của HÐND, UBND các cấp; thường xuyên tham gia đánh giá cán bộ chính quyền các cấp; phối hợp tổ chức giám sát hoạt động của người đứng đầu chính quyền các cấp; phối hợp trong việc chuẩn bị cùng HÐND lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh do HÐND các cấp bầu, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Ðảng và Pháp luật của Nhà nước... Qua đó nâng cao trách nhiệm thi hành nhiệm vụ của các đại biểu HÐND; lãnh đạo UBND các cấp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra; tạo điều kiện và thường xuyên tham gia phối hợp để Ủy ban MTTQ tham gia giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ các cấp và giữa các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh. Thông qua quy chế phối hợp các bên đã kịp thời thông tin và bàn giải pháp tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh.

UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; các chủ trương Nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả và được nhân dân đồng thuận ủng hộ thực hiện... UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công các chương trình và các Cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ cứu trợ; phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... đạt kết quả cao.

UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, tổng hợp, đề xuất tham gia xây dựng mới, hoặc điều chỉnh bổ sung các chính sách nhằm thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhân dân, phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân; đã tổ chức vận động, tập hợp các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia các hoạt động của MTTQ tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trong giai đoạn 2014 - 2019, Thường trực HÐND, UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri cho Ðại biểu Quốc hội, Ðại biểu HÐND Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, phối, kết hợp xử lý những sự việc phức tạp có hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân đặc biệt là các đợt tiếp xúc cử tri để nắm được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề, nội dung vướng mắc.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên đã có những kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn những mặt hạn chế như: Phối hợp trong công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên đối với hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức; phối hợp xây dựng cơ chế đảm bảo cho hoạt động giám sát có việc còn hạn chế; việc xây dựng quy chế phối hợp giữa một số cấp chính quyền với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên còn hạn chế; tổ chức sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp chưa thường xuyên, nên chưa thực sự phát huy được sức mạnh trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động ở một số cấp còn hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ và chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị.

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Ðảng, Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình trong hệ thống chính trị.

Hai là, Cụ thể hóa hơn trong phối hợp xây dựng chương trình hành động phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc thực hiện tốt chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ba là, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân. Trọng tâm là mở rộng và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, các chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong nhân dân và đội ngũ cán bộ công chức.

Bốn là, tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, vận động nhân dân chấp hành đúng các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, đổi mới công tác tiếp xúc cử tri của Ðại biểu Quốc hội và HÐND các cấp vừa đảm bảo phát huy dân chủ của nhân dân, vừa nâng cao trách nhiệm của người đại biểu và cơ quan Nhà nước có liên quan, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, phối hợp giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sáu là, tăng cường đổi mới hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Bảy là, phối hợp chuẩn bị tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025, phục vụ Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 14.

 
Bình luận

Tin khác

Back To Top