Sáp nhập, tinh gọn bộ máy ở huyện Ðiện Biên

08:40 - Thứ Sáu, 12/07/2019 Lượt xem: 7120 In bài viết

ĐBP - Với sự triển khai quyết liệt từ huyện đến cơ sở, sau một thời gian thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ðiện Biên được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập đã hoạt động ổn định, có chuyển biến tích cực.

 

Cán bộ một cửa xã Mường Nhà giải quyết thủ tục cho người dân trên địa bàn.

Huyện Ðiện Biên đã sáp nhập Thanh tra huyện với Ủy ban Kiểm tra thành Cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra huyện; Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy thành Ban Tổ chức và Nội vụ; sáp nhập 6 trường học thành 3 trường. Sau khi sáp nhập, số lượng lãnh đạo các đơn vị này đã giảm so với trước. Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức và Nội vụ huyện Ðiện Biên, số người tinh giản trong giai đoạn 2015 - 2021 của huyện được phê duyệt tại Quyết định số 568/QÐ-UBND tỉnh ngày 22/4/2016 là 406 người; trong đó hành chính sự nghiệp là 349 người; cấp xã 57 người. Từ năm 2015 - 2018 huyện đã thực hiện tinh giản 226/406 người; trong đó: cấp xã 14/57 người; hành chính và sự nghiệp là 212/349 người. Sau khi sáp nhập cơ quan, đơn vị trường học, tinh giản về nhân lực, huyện căn cứ vị trí việc làm và năng lực của cán bộ, công chức để bố trí vào các vị trí còn thiếu ở các cơ quan, phòng, ban. Ðối với cấp xã số lượng công chức, cán bộ vẫn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, dựa vào điều kiện của địa phương, với các vị trí trống sẽ không tiến hành bầu bổ sung hoặc để số công chức còn lại kiêm nhiệm. Tuy nhiên, bất cập trong thời gian đầu thực hiện là do số lượng biên chế được giao ngày càng giảm, có những phòng ban công việc lớn, công chức phải kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến không tập trung chuyên môn chính được giao.

Ông Lò Lâm Sung, Chủ tịch UBND xã Mường Nhà cho biết: Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xã Mường Nhà triển khai, chỉ đạo quyết liệt từ xã xuống đến thôn bản tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước của chính quyền; góp phần tinh gọn bộ máy hoạt động tại cơ sở; đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Ðối với cán bộ công chức cấp xã, xã Mường Nhà đã thực hiện tinh giản từ 23 người còn 20 (do nghỉ chế độ và chuyển nơi công tác); cán bộ không chuyên trách giảm từ 22 còn 18 người. Những vị trí trống, đã nghỉ, xã không tiếp tục bổ sung mà để cán bộ khác kiêm nhiệm. Ví dụ, do không có chỉ tiêu hợp đồng với chức danh thủ quỹ, xã chọn người có uy tín, trách nhiệm, phẩm chất chính trị tốt kiêm nhiệm chức danh thủ quỹ. Sau khi thực hiện tinh giản, 1 người làm nhiều nhiệm vụ đã trở thành nếp đối với cán bộ trong xã Mường Nhà. Nhờ đó, bộ máy được tinh gọn hơn, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống nên mọi nhiệm vụ đều hoàn thành. Qua đó, đã tiết kiệm khoảng 80 triệu đồng/năm cho ngân sách.

Thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, sáp nhập đã giúp tinh gọn bộ máy cơ sở trên địa bàn huyện Ðiện Biên, giảm chi cho ngân sách; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top