Xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

08:59 - Thứ Hai, 18/05/2020 Lượt xem: 3927 In bài viết

ĐBP - Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của Ðảng và nhân dân ta, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là sự kết tinh cao nhất giữa chủ nghĩa yêu nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại. Chúng ta tự hào được kế thừa di sản vô giá đó.

Gắn bó, giúp đỡ nhân dân sản xuất, thu hoạch là một trong những nội dung học và làm theo Bác của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Trong ảnh: Lực lượng vũ trang tỉnh giúp người dân huyện Ðiện Biên thu hoạch lúa. Ảnh: Văn Thành Chương

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục đích của Chỉ thị là: “Làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Ðảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên…”. Mục đích cao hơn, lâu dài, rộng lớn hơn là xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua, tỉnh ta tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương thông qua các chương trình, dự án với một số cơ chế, chính sách đặc thù; một số chương trình, đề án, công trình trọng điểm được đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, có tác động tích cực đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định… Những kết quả đạt được của tỉnh trong những nhiệm kỳ trước là nền tảng cho sự phát triển. Tuy nhiên, vấn đề chủ quyền, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ tác động không nhỏ đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tình hình di dịch cư tự do, lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng gây mất ổn định xã hội vẫn là những vấn đề mà các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn phải quan tâm giải quyết. Ðây thực sự là những tác động không nhỏ đến công tác triển khai và hiệu quả xã hội của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Ðiện Biên từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Ðảng và hệ thống chính trị, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia. Những thành quả qua thực tiễn giúp chúng ta hiểu sâu sắc, đầy đủ hơn trách nhiệm để phát huy những thành tích, ưu điểm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai Chỉ thị.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, công tác học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm đã được các cấp ủy trong tỉnh tiến hành nghiêm túc, bài bản và có nhiều đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ và cho từng năm, đồng thời xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức sinh hoạt hàng tháng, quý đã trở thành nền nếp của các chi, đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ðến hết năm 2019, toàn tỉnh có trên 1.052 lượt cơ quan, đơn vị xây dựng được chuẩn mực đạo đức, trong đó hơn 900 lượt cơ quan, đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn; 100% chi, đảng bộ trong tỉnh tổ chức cho đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đăng ký phần việc cụ thể học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp, các ngành triển khai hiệu quả, với nhiều nội dung, hình thức phong phú; sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện tuyên truyền phù hợp, sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Các cơ quan báo chí của tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở các chuyên mục như: “Xây dựng Ðảng”, “Nhịp cầu nhân ái”, “Gương sáng người cao tuổi”, “Việc tốt quanh ta”, “Ðiện Biên làm theo lời Bác”… phát sóng trên 2.000 tin bài, phóng sự, gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác; Báo Ðiện Biên Phủ trong 4 năm có hơn 1.000 tin, bài tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng tải trên 4 ấn phẩm của Báo.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được các cấp bộ đoàn, hội LHTN trong tỉnh quan tâm thường xuyên. Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo các văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Qua 2 đợt triển khai, đã xét chọn 31 tác phẩm gửi tham gia xét giải ở Trung ương. Tác giả Tòng Văn Hân, Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đạt giải B đợt I với tác phẩm sưu tầm “Các bài hát dân gian của người Thái ở Mường Thanh”.

Thực tế đã chứng minh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thiết thực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong toàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân gương mẫu, tự giác làm theo tấm gương Hồ Chủ tịch, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Ðảng… Trong 04 năm, toàn tỉnh có 130 mô hình học tập và làm theo Bác đã và đang triển khai. Nhiều mô hình tương trợ giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư... đã triển khai nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy biểu dương, khen thưởng. Trong đó có 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 3 tập thể, 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; hơn 1.500 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 300 lượt tập thể, hơn 1200 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Ngoài ra, toàn tỉnh đã giới thiệu được 18 tập thể, 18 cá nhân tham gia triển lãm tuyên truyền trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề: “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng được tiến hành thường xuyên. Trong 4 năm, cấp ủy, hệ thống Tuyên giáo các cấp đã tổ chức hơn 200 cuộc kiểm tra đối với cấp ủy và tổ chức đảng; gần 150 cuộc giám sát 630 tổ chức cơ sở đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tiếp theo; đồng thời động viên, khuyến khích các đơn vị tổ chức thực hiện tốt, tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập, làm theo Bác.

Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Ðặc biệt là công tác xây dựng Ðảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020… Ðó cũng là tiền đề quan trọng để Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Ðức Vượng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bình luận

Tin khác

Back To Top